EN PROCÉS DE TRADUCCIÓ

El perfil de contractant és un servei que es difon a través d'Internet des de la pàgina web de l'Ajuntament, creat per la Llei de Contractes del Sector Públic (hui art. 53 del text refós de la citada Llei, aprovat mitjançant Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació de l'activitat contractual. En el "perfil de contractant" que serà únic per a tot l'àmbit municipal (l'Ajuntament i els seus organismes autònoms), es publicaran els anuncis de les licitacions convocades així com l'adjudicació i la formalització dels contractes.

Consulta d'expedients de contractació

Contractes

Contractes menors

Privats