Costas inicia aquesta setmana la reconstrucció dels accessos a la platja de la Fossa

CalpeNoticiasVA - Wed, 27/05/2020 - 17:26
dimecres, 27 Maig, 2020 - 17:15

La Direcció General de la Costa i la Mar, a través del seu Servei Provincial de Costas a Alacant, iniciarà pròximament les obres d'emergència per a la reconstrucció dels accessos del passeig marítim de la platja de la Fossa el qual se situa fora del domini públic marítim terrestre, després dels desperfectes ocasionats pel temporal Gloria. Aquests treballs no han pogut escometre's fins al moment degut a la situació d'alarma sobrevinguda pel Covid-19.

Les obres consisteixen en la reconstrucció dels diferents accessos a la platja complint amb els paràmetres d'accessibilitat i el que s'estableix en la Llei de Costas. Alguns accessos seran modificats per a recular-los fora de la zona d'arena, i uns altres es reubicaran en funció de l'estat dels murs del passeig.

Les obres que duu a terme el Servei Provincial de Costas a Alacant, compten amb un pressupost de 115.840,91 € i un termini d'execució de 4 mesos. A més d'aquestes actuacions, el Servei de Costas procedirà a altres reparacions en el municipi, concretament dels accessos de fusta existents a la Platja de l'Arenal Bol i a la Platja de Calalga que també van patir desperfectes pels efectes del temporal esdevingut a mitjan mes de gener.

En breu també s'iniciaran les obres de reconstrucció dels murets del passeig de la platja de la Fossa així com la seua pavimentació a càrrec de l'Ajuntament. Les obres consisteixen en la reparació i restitució dels trams de pavimentació deteriorats pel temporal així com la demolició de les peces soltes del muret i la seua reconstrucció. Així mateix està previst la reconstrucció d'un tram de 5 metres de muret de maçoneria

Aquestes obres, que es troben en procés de licitació, compten amb un pressupost de 118.383 euros i un termini d'execució de 6 setmanes. En funció del ritme de les obres i de la incertesa sobre la temporada turística el consistori decidirà de manera consensuada amb Costas si s'interrompen les obres en els mesos de juliol i agost o no.

Costas inicia esta semana la reconstrucción de los accesos a la playa de la Fossa

CalpeNoticias - Wed, 27/05/2020 - 17:22
Miércoles, 27 Mayo, 2020 - 17:15

La Dirección General de la Costa y el Mar, a través de su Servicio Provincial de Costas en Alicante, iniciará próximamente las obras de emergencia para la reconstrucción de los accesos del paseo marítimo de la playa de la Fossa el cual se ubica fuera del dominio público marítimo terrestre, tras los desperfectos ocasionados por el temporal Gloria. Estos trabajos no han podido acometerse hasta el momento debido a la situación de alarma sobrevenida por el Covid-19.

 

Las obras consisten en la reconstrucción de los distintos accesos a la playa cumpliendo con los parámetros de accesibilidad y lo establecido en la Ley de Costas. Algunos accesos serán modificados para retranquearlos fuera de la zona de arena, y otros se reubicarán en función del estado de los muros del paseo. Las obras que lleva a cabo el Servicio Provincial de Costas en Alicante, cuentan con un presupuesto de 115.840,91 € y un plazo de ejecución de 4 meses.

Además de estas actuaciones, el Servicio de Costas procederá a otras reparaciones en el municipio, concretamente de los accesos de madera existentes en la Playa del Arenal Bol y en la Playa de Calalga que también sufrieron desperfectos por los efectos del temporal acaecido a mediados del mes de enero.

En breve también se iniciarán las obras de reconstrucción de los muretes del paseo de la playa de la Fossa así como su pavimentación a cargo del Ayuntamiento. Las obras consisten en la reparación y restitución de los tramos de pavimentación deteriorados por el temporal así como la demolición de las piezas sueltas del murete y su reconstrucción. Así mismo está previsto la reconstrucción de un tramo de 5 metros de murete de mampostería

Estas obras, que se encuentran en proceso de licitación, cuentan con un presupuesto de 118.383 euros y un plazo de ejecución de 6 semanas. En función del ritmo de las obras y de la incertidumbre sobre la temporada turística el consistorio decidirá de manera consensuada con Costas si se interrumpen las obras en los meses de julio y agosto o no.


 

Serveis Socials ha concedit a l'abril i maig ajudes per valor de 208.350€

CalpeNoticiasVA - Wed, 27/05/2020 - 13:17
dimecres, 27 Maig, 2020 - 13:15

El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Calp ha actualitzat les seues dades quant a concessió d'ajudes d'emergència social COVID 19 al llarg d'abril i maig. En aquests mesos s'han concedit ajudes per valor de 208.350€. Les ajudes de emergència social Covid19 són ajudes directes i àgils per a afrontar despeses relatives a alimentació, higiene i productes de farmàcia de persones sense recursos.

A més al llarg del mes d'abril es van atendre 1524 crides i 720 correus, mentre que al maig van ser ateses 445 crides i 302 correus. Cal tindre en compte que els usuaris que van accedir a aquestes ajudes durant el mes d'abril no van haver de realitzar de nou el procediment ja que van ser els propis treballadors socials de l'Ajuntament els que van contactar amb aquestes famílies.

A més aquest departament ha realitzat durant abril i maig 701 informes socials i 87 tràmits d'assessoria jurídica i continua realitzant assistència en matèria de violència de gènere. .


 

Servicios Sociales ha concedido en abril y mayo ayudas por valor de 208.350€

CalpeNoticias - Wed, 27/05/2020 - 13:13
Miércoles, 27 Mayo, 2020 - 13:15

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Calp ha actualizado sus datos en cuanto a concesión de ayudas de emergencia social COVID 19 a lo largo de abril y mayo. En estos meses se han concedido ayudas por valor de 208.350€. Las ayudas çde emergencia social Covid19 son ayudas directas y ágiles para afrontar gastos relativos a alimentación, higiene y productos de farmacia de personas sin recursos.

 

Además a lo largo del mes de abril se atendieron 1524 llamadas y 720 correos, mientras que en mayo fueron atendidas 445 llamadas y 302 correos. Hay que tener en cuenta que los usuarios que accedieron a estas ayudas durante el mes de abril no tuvieron que realizar de nuevo el procedimiento ya que fueron los propios trabajadores sociales del Ayuntamiento los que contactaron con estas familias.


 

Además este departamento ha realizado durante abril y mayo 701 informes sociales y 87 trámites de asesoría jurídica y continúa realizando asistencia en materia de violencia de género.

.

La Seu Universitària de Calp reprén les seues activitats de forma online

CalpeNoticiasVA - Thu, 21/05/2020 - 14:33
dijous, 21 Maig, 2020 - 13:30

La Seu Universitària de Calp té previst reprendre les seues activitats en format online a partir de la setmana vinent.

 

El pròxim 28 de maig a les 18h Marga Cabrera Méndez, Doctora en Comunicació Audiovisual i professora de la Universitat Politècnica de València, oferirà la conferència “Marca personal digital, claus per a la cerca d'ocupació”.

 

D'altra banda, el 10 de juny a les 19h tindrà lloc la conferència “Com interpretar el xoc turístic provocat per la COVID-19?”, a càrrec d'Ana Ramón, professora del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada de la Universitat d'Alacant, Noemí Mira, CEO de Bookaris.com i Josep Ivars, professor del Departament d'Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física de la Universitat d'Alacant.

 

Per a poder assistir de manera online a aquestes conferències, que s'ofereixen de manera gratuïta, serà necessari inscriure's prèviament en la web municipal (https://www.calp.es/va/casanova-seu/calendari-dactivitats).

 

A més, aprofitant que les activitats es realitzaran de manera online la Universitat d'Alacant ofereix a totes les persones interessades la possibilitat de seguir els esdeveniments programats en les diferents seus universitàries.

 

Aquestes activitats en línia, incloses les de Calp, es desenvoluparan sota el títol “Diàlegs en el territori: coneixement en temps de pandèmia” i s'oferiran a través de Google Meet. Es podrà accedir a elles a través de l'enllaç https://web.ua.es/seus/online.

La Seu Universitària de Calp reanuda sus actividades de forma online

CalpeNoticias - Thu, 21/05/2020 - 14:27
Jueves, 21 Mayo, 2020 - 13:30

La Seu Universitària de Calp tiene previsto reanudar sus actividades en formato online a partir de la próxima semana. 

 

El próximo 28 de mayo a las 18h Marga Cabrera Méndez, Doctora en Comunicación Audiovisual y profesora de la Universitat Politècnica de València, ofrecerá la conferencia “Marca personal digital, claves para la búsqueda de empleo”. 

 

Por otro lado, el 10 de junio a las 19h tendrá lugar la conferencia “¿Cómo interpretar el shock turístico provocado por la COVID-19?”, a cargo de Ana Ramón, profesora del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, Noemí Mira, CEO de Bookaris.com y Josep Ivars, profesor del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. 

 

Para poder asistir de forma online a estas conferencias, que se ofrecen de forma gratuita, será necesario inscribirse previamente en la web municipal (https://www.calp.es/es/casanova-seu/calendario-actividades). 

 

Además, aprovechando que las actividades se realizarán de forma online la Universitat d’Alacant ofrece a todas las personas interesadas la posibilidad de seguir los eventos programados en las diferentes sedes universitarias. 

 

 

Estas actividades en línea, incluidas las de Calp, se desarrollarán bajo el título “Diálogos en el territorio: conocimiento en tiempos de pandemia” y se ofrecerán a través de Google Meet. Se podrá acceder a ellas a través del enlace https://web.ua.es/seus/online.

El Parc Empresarial de Calp, més prop de ser una realitat

CalpeNoticiasVA - Wed, 20/05/2020 - 11:48
dimecres, 20 Maig, 2020 - 11:30

 

Ahir es va publicar en el BOP l'aprovació del Pla Parcial La Marina de Ifach, conegut com a polígon industrial Pou Roig que permetrà la reparcel·lació i desenvolupament de l'esperat parc empresarial i d'oci. Culminat aquest procediment correspon als propietaris urbanitzar.

Amb el parc empresarial i comercial es pretén que les empreses locals compten amb un espai adequat per a desenvolupar la seua activitat que permeta generar ocupació tot l'any i evitar la fugida d'empreses als polígons industrials de municipis pròxims. Es promourà la implantació d'empreses de suport al sector turístic, empreses tecnològiques i start'ups del sector turístic.

Amb aquest pas comença a albirar-se el naixement d'aquest parc empresarial després de 20 anys de tràmits i controvèrsies judicials que han paralitzat el desenvolupament d'una zona industrial a Calp capaç de fomentar un nou model econòmic i de crear ocupació. El govern busca aconseguir que aquest parc siga una realitat i puga ajudar i beneficiar als comerços locals, a les petites i mitjanes empreses i a tota iniciativa d'oci que vinga a recolzar l'economia calpina.


 

 

El Parque Empresarial de Calp, más cerca de ser una realidad

CalpeNoticias - Wed, 20/05/2020 - 11:40
Miércoles, 20 Mayo, 2020 - 11:30

Ayer se publicó en el BOP la aprobación del Plan Parcial La Marina de Ifach, conocido como polígono industrial Pou Roig que permitirá la reparcelación y desarrollo del esperado parque empresarial y de ocio. Culminado este procedimiento corresponde a los propietarios urbanizar.


 

Con el parque empresarial y comercial se pretende que las empresas locales cuenten con un espacio adecuado para desarrollar su actividad que permita generar empleo todo el año y evitar la fuga de empresas a los polígonos industriales de municipios cercanos. Se promoverá la implantación de empresas de apoyo al sector turístico, empresas tecnológicas y start'ups del sector turístico.


 

Con este paso empieza a vislumbrarse el nacimiento de este parque empresarial después de 20 años de trámites y controversias judiciales que han paralizado el desarrollo de una zona industrial en Calp capaz de fomentar un nuevo modelo económico y de crear empleo. El gobierno busca conseguir que este parque sea una realidad y pueda ayudar y beneficiar a los comercios locales, a las pequeñas y medianas empresas y a toda iniciativa de ocio que venga a respaldar la economía calpina.


 


 

Pages