- GEMEENTELIJK BEVOLKINGSREGISTER

Vernieuwing van de inschrijvingen in het bevolkingsregister van niet uit de EU afkomstige buitenlanders zonder permanente verblijfsvergunning

Niet uit de EU afkomstige buitenlanders zonder permanente verblijfsvergunning dienen hun inschrijving in het gemeentelijk bevolkingsregister elke TWEE JAAR te vernieuwen.
Deze formaliteit bestaat uit het indienen van een persoonlijke schriftelijke verklaring waarin de wens te kennen wordt gegeven ingeschreven te blijven staan in het bevolkingsregister.

Wie kan een aanvraag indienen?

Niet uit de EU afkomstige buitenlanders zonder permanente verblijfsvergunning.

  • Datum van aanvraag: vóór de datum dat de inschrijving in het bevolkingsregister verloopt (ELKE TWEE JAAR).

Benodigde documentatie

  • Naar behoren ingevuld en ondertekend formulier.
  • Geldig document voor aantonen van de identiteit van de aanvrager (hoeft alleen te worden getoond voor identiteitscontrole).
  • Wordt de aanvraag ingediend door een gemachtigde, dan dient de desbetreffende machtiging te worden overlegd, met een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de aanvrager en een geldig document voor het aantonen van de identiteit van de gemachtigde.

Waarom is het belangrijk de inschrijving in het bevolkingsregister te vernieuwen?

            Wanneer de inschrijving niet wordt vernieuwd, gaat de gemeente over tot definitieve UITSCHRIJVING uit het bevolkingsregister.

Wanneer u eenmaal uitgeschreven bent, verliest u de anciënniteit in het bevolkingsregister met ingang van de datum van uitschrijving. Dit kan negatieve consequenties hebben voor het afhandelen van bijstand en een groot aantal andere administratieve en met dienstverlening van de overheid verband houdende formaliteiten waarvoor het overleggen van een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister vereist is.

            In een dergelijk geval is de enige mogelijkheid u opnieuw in te laten schrijven, waarvoor opnieuw de voor inschrijving in het bevolkingsregister vereiste documentatie moet worden overlegd.

Toepasselijke wetgeving:

  • Vreemdelingenwet

Art. 3, paragraaf 1 van de Organieke Wet 14/2003, van 20 november, voor wijziging van de Organieke Wet 4/2000, van 11 januari, inzake de rechten en vrijheden van vreemdelingen in Spanje en hun sociale integratie, die een wijziging is van de Wet 7/1985, van 2 april, inzake regeling van de grondslagen van plaatselijk bestuur (B.O.E., nr. 279, van 21 november).

Afdeling Vreemdelingenzaken van het Provinciebestuur van Alicante