De Afdeling Burgerzaken van de Gemeente Calp richt haar activiteiten op het verstrekken van diensten en informatie aan de inwoners bij de te nemen stappen voor afhandeling van formaliteiten, die betrekking hebben op de diverse thema's waarmee de gemeenteraad zich bezighoudt. 

Voor maximaal vertrouwen van de gebruikers, zowel particulieren als ondernemingen en andere organisaties, in de dienstverlening van deze afdeling dienen we de kwaliteit daarvan te verzekeren bij alle daarvoor benodigde activiteiten. Onze voornaamste doelstelling is daarom het behalen en overtreffen van het door de genoemde gebruikers geëiste kwaliteitsniveau en naleving van alle ons betreffende wettelijke en reglementaire vereisten.

Deze toezegging begint bij het Algemeen Secretariaat van de Gemeente, waarvan de afdeling onderdeel uitmaakt, en strekt zich via de Leiding uit tot alle niveaus binnen de organisatie, waarvan de volledig bij dit project betrokken medewerkers verplicht zijn alle procedures en vastgestelde werkrichtlijnen na te leven voor correcte implementatie en ontwikkeling van dit Kwaliteitsbeleid en verwezenlijking van de gestelde doelen.

Dit betekent eveneens een verplichting tot voortdurende verbetering gericht op optimalisering van de kwaliteit van de activiteiten van BZ, op zodanige wijze dat die het volledige vertrouwen en de tevredenheid van de inwoner waard zijn.

Het Systeem voor Kwaliteitsbeheer van BZ van de Gemeente Calp berust op de volgende basisprincipes, die bindend zijn voor alle medewerkers:

* Onze strategische doelstellingen worden gevormd door de tevredenheid van de gebruiker over de dienstverlening en de voortdurende verbetering daarvan. Om ons te verzekeren van het behalen van die doelstellingen stellen we elk jaar bindende operationele doelstellingen vast:

1.- Elke medewerker is verantwoordelijk voor de aan hem/haar toegewezen activiteiten en hij/zij dient deze op bevredigende wijze zelfstandig af te handelen.

2.- In het geval een medewerker, met name de leiding van de afdeling, functies delegeert, dan behoudt die altijd de verantwoordelijkheid daarover.

3.- Alle met de kwaliteit verband houdende activiteiten worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de procedures, richtlijnen en andere van tevoren goedgekeurde documenten.

4.- Het Bestuur garandeert de middelen op het gebied van personeel, techniek, opleiding en financiën die noodzakelijk zijn voor het behalen van de door de afdeling vastgestelde doelen.

5.- Zo wordt eveneens de kwaliteit gegarandeerd van de dienstverlening door onze medewerkers en interne toeleveranciers (andere afdelingen van de gemeente), op zodanige wijze dat hun onderlinge betrekkingen een essentieel onderdeel vormen van ons beheer.

6.- De resultaten van de door BZ verleende diensten voor wat betreft de in het Kwaliteitssysteem gestelde vereisten dienen te berusten op objectief bewijs, dat schriftelijk wordt vastgelegd.

Het Systeem voor Kwaliteitsbeheer van BZ van de Gemeente Calp is gebaseerd op de bepalingen die zijn vastgelegd in norm UNE-EN-ISO 9001:2008.