Het gemeentebestuur bestaat uit de burgemeester en de raadsleden. Het is het hoogste orgaan van de politieke vertegenwoordiging van de burgers in de gemeentelijke organisatie. De raad doet de controle van bestuursorganen, voert de regelgevende en budgettaire bevoegdheid uit en andere door de wet toegekende bevoegdheden.

De gemeenteraadsvergaderingen kunnen zijn: gewoon, buitengewoon en buitengewoon met dringend karakter. Het gemeentebestuur houdt een keer per maand een gewone vergadering. Buitengewone vergaderingen worden zo vaak gehouden als het Presidium nodig acht, op eigen initiatief of als minstens een kwart van de raadsleden hierom verzoekt. De buitengewone vergaderingen met dringend karakter worden door het Presidium opgeroepen wanneer de urgentie van de te behandelen onderwerpen niet toestaan een buitengewone vergadering  op te roepen met de minimale vereiste termijn.

Het gemeentebestuur van Calp bestaat uit eenentwintig raadsleden die democratisch worden gekozen. Zij kiezen op hun beurt de burgemeester, die het voorzitterschap krijgt. Dit kan hij of zij wanneer wenselijk overdragen aan een van de raadsleden.

De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar.

De agenda's en de bijbehorende verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen zijn te raadplegen op de website van de gemeente: Notulen van de Gemeenteraad


Frequentie van de vergaderingen:

De gewone gemeenteraadsvergaderingen, die maandelijks plaatsvinden, worden elke tweede maandag om 17.00 uur gehouden. Conform artikel 48.2 van het Gemeentelijk Organiek Reglement, vervalt de gewone vergadering in augustus vanwege de vakantieperiode mits dit het bestuur van de gemeentelijke aangelegenheden niet schaadt.

De burgemeester heeft eveneens bevoegdheden om andere gewone vergaderingen binnen de maand van de geplande datum uit te stellen of te vervroegen als de vastgestelde dag een feestdag is of in de vakantie valt. 

Vergaderlocatie:

Plenaire vergaderzaal van het gemeentehuis.

 

Overeenkomsten: