De Junta de Gobierno Local is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat onder voorzitterschap van de burgemeesters collegiaal en permanent samenwerkt en assisteert bij de politieke functie als in de voorwaarden in artikel 23 van Wet 7/1985 van 2 april, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Het voert bovendien de bevoegheden uit die een gemeentelijk orgaan delegeert of uitdrukkelijk worden toegewezen door de wet. 

Het aantal leden van het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur kan niet meer zijn dan een derde van het wettelijke aantal leden van de gemeenteraadsleden plus de burgemeester, die vrij benoemt en ontslaat.

Op deze manier, gegeven dat het gemeentebestuur van Calp bestaat uit eenentwintig gekozen raadsleden, kan de het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur niet uit meer dan zeven leden bestaan plus de burgemeester.

De vergaderingen van het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur zijn niet openbaar; de beraadslagingen zijn geheim.
De agenda´s en de bijbehorende verslagen van de gemeenteraadsvergaderingen zijn te raadplegen op de website van de gemeente: Notulen van het Uitvoerend Orgaan van het Gemeentebestuur


Leden van het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur:

 • Burgemeester – Voorzitter:
  • Dª Ana Mª Sala Fernández
    
 • Raadsleden:
  • D. Juan Manuel del Pino López
  • D. Francisco Avargues Guardiola
  • Dª Ana Isabel Perles Ribes
  • Dª Hilde Elisa Peter Backaert
  • D. Fernando Ortiz Morón
  • Dª Noelia Ciscar Martínez
  • Dª Rebeca Merchán Díaz

Frequentie van de vergaderingen:

Het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur komt wekelijks elke Vrijdag om 09.00 uur bij elkaar voor een normale vergadering, feestdagen uitgezonderd. De dag of de tijd kan veranderd worden en de vergadering kan worden verzet in de vakantieperiode. Ook kan deze, wanneer het geen werkdag is of vanwege speciale omstandigheden, uitgesteld of vervroegd worden in dezelfde week of die daar direct op volgt.

Vergaderlocatie:

De vergaderzaal van het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur in het gemeentehuis.

Besluiten: