Raadgevende Comités worden opgericht met een algemeen karakter. Deze ontvangen, onder andere, kwesties ter beoordeling die in de plenaire vergadering moeten worden behandeld. Het aantal en de benoeming evenals elke variatie gedurende het mandaat wordt besloten door middel van een overeenkomst in de plenaire vergadering op voorstel van het gemeentebestuur. Er wordt binnen de mogelijkheden voor gezorgd dat het aantal en de benaming van de gebieden waarin de administratieve diensten zijn onderverdeeld met elkaar overeenkomt.

Raadgevende Comités hebben de volgende functies:

  • Bestudering, informatie, raadpleging en beoordeling van zaken die in de plenaire vergadering moeten worden goedgekeurd of waarover moet worden besloten.
  • Het volgen van het beleid van het gemeentebestuur en het leidinggevend team betreffende zaken die onder hun bevoegheid vallen.  

Bij overeenkomst in de plenaire vergadering van 5 juli 2019 is het aantal, de benoeming, de samenstelling en materie van de volgende Raadgevende Comités vastgesteld:

  • Special Accounts Commission, die zal fungeren als een PERMANENTE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE BEVORDERINGSCOMMISSIE, wiens doel en taken het vorige verslag, advies, raadpleging of voorstel van de aangelegenheden betreffende de economie, financiën, toerisme en handel van de entiteit zullen zijn. Het kan ook die aangelegenheden van dezelfde aard melden die, binnen de competentie van het presidentschap van de vennootschap of de raad van bestuur, bij uitdrukkelijk besluit worden voorgelegd.
  • PERMANENT RAADGEVEND COMITÉ REGLEMENT VAN ORDE. Doel en opgave is raadpleging vooraf, beoordeling, advies of voorstel van zaken inzake Personeelsbeleid, Burgerservice, Bevolkingsregister.
  • PERMANENT RAADGEVEND COMITÉ TERRITORIUM. Doel en opgave is raadpleging vooraf, beoordeling, advies of voorstel van zaken inzake Planologie, Ruimtelijke Ordening en Projecten.
  • PERMANENT RAADGEVEND COMITÉ SOCIAAL BELEID EN CULTUUR, Doel en opgave is raadpleging vooraf, beoordeling, advies of voorstel van zaken inzake Sociale Dienstverlening, Onderwijs en Cultuur.
  • SPECIALE COMMISSIE voor de studie en formulering van actievoorstellen die een oplossing bieden voor de situatie die is ontstaan in de archeologische zone van de BAÑOS DE LA REINA.

 

Frequentie van de vergaderingen:

De Raadgevende Comités vergaderen een keer per maand op de maandag van de week voor de gewone gemeenteraadsvergadering. De eerste vindt plaats om 17.00 uur en de rest met tussenpozen van een half uur. In de vakantieperiode wordt artikel 48.2 van het Gemeentelijk Organiek Reglement toegepast.

Daarnaast kan elk Raadgevend Comité zoveel buitengewone vergaderingen houden als nodig wordt geacht om naar behoren te functioneren.


Overeenkomsten: