Grondbeginselen bij optreden

 • Optreden aanpassen aan de geldende wetgeving.
 • Professionele toewijding bij handhaving van de wet en de openbare orde en veiligheid.
 • In de betrekkingen met de samenleving misbruik vermijden, correct gedrag in acht nemen en vastbesloten en zonder aarzelen optreden.
 • Samenwerking met en ondersteuning van Justitie.
 • Gebruik van wapens in naar redelijke maatstaven ernstige situaties.
 • Zich identificeren bij het doen van een aanhouding, rekening houdend met leven en lichamelijke integriteit, en respecteren van de eer en waardigheid van de personen.
 • Beroepsgeheim met betrekking tot ambtshalve bekende informatie.
 • Persoonlijke en rechtstreekse verantwoordelijkheid voor handelingen die een schending zijn van of afbreuk doen aan de wettelijke normen en regels.

 

Leiding

Het korps van de plaatselijke politie van de gemeente Calp valt onder de verantwoordelijkheid van de korpschef en is onderverdeeld in drie gebieden:

 1. Administratie en intern bestuur
 2. Coördinatie
 3. Interventie

Al deze activiteiten zijn erop gericht tegemoet te komen aan de behoeftes van de inwoners en bezoekers van Calp op het gebied van veiligheid, waarbij wordt uitgegaan van het grondbeginsel van zorg voor de inwoners en voldoen aan hun verzoeken.

Het plaatselijke politiekorps van deze gemeente telt op dit moment 74 leden.

 

Afdeling Administratie

Deze afdeling houdt zich bezig met het interne bestuur van de politieorganisatie, evenals met de afhandeling van verzoeken van inwoners op verschillende specifieke gebieden.

 • Afgeven van wapenvergunningen van de vierde categorie.
 • Afhandeling van klachten en suggesties met betrekking tot dienstverlening door de politie en andere.
 • Onderhouden van communicatie met en doorgeven van informatie aan de verschillende afdelingen van de gemeente Calp.

Onder deze administratieve afdeling vallen de secties:

Rapporten en kennisgevingen:

 • Afgifte van tevoren door de inwoners aangevraagde certificeringen (samenwonen of verblijfplaats).
 • Gerechtelijke kennisgevingen, van het plaatselijk bestuur zelf en van andere organen.

Verloren voorwerpen:

 • De afdeling is verantwoordelijk voor het classificeren, bewaren en teruggeven van door de inwoners verloren voorwerpen en alle bijbehorende handelingen.

Bewaking en controle van openbare gebouwen:

 • Voorzieningen van het gemeentehuis.
 • Rechtbanken.
 • Terrein gemeentelijke voertuigen.

 

Afdeling Coördinatie

 • Ondersteuning van de leiding.
 • Onder leiding van een inspecteur coördineren en toezicht houden op de verschillende operationele eenheden.
 • Vaststelling van dienstroosters en controle van de vergunningen van alle eenheden.
 • Beheer van het terrein voor gemeentelijke voertuigen.

 

Afdeling Interventie

Eenheid Processen-Verbaal

Deze eenheid houdt zich onder meer bezig met het nemen van preventieve maatregelen en opmaken van processen-verbaal naar aanleiding van verkeersongevallen op de openbare wegen van Calp, evenals andere onder de bevoegdheid van deze eenheid vallende taken zoals alcoholcontroles.

En verder:

 • Opnemen van aangiftes op het gebied van verkeer.
 • Samenwerking met de gerechtelijke politie, door het overbrengen van dagvaardingen en tussenkomst bij gerechtelijke beslagleggingen.
 • Controle en verwijdering van voertuigen, die zijn achtergelaten op de openbare weg.
 • Controle van en toezicht op het verkeer bij scholen.
 • Activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid.

 

 Eenheid Verkeer (motorrijders)

Deze eenheid houdt zich voornamelijk bezig met het regelen en in goede banen leiden van het verkeer op de verschillende wegen in Calp, toezicht houden op parkeren en de zones voor laden en lossen en haltes voor openbaar vervoer van reizigers, parkeerplaatsen voor mindervaliden en op alle andere voorvallen op gebied van verkeer, zoals:

 • Bewaking en veiligheid in de omgeving van scholen.
 • Regelen van verkeer in de omgeving van scholen op tijden van aankomst en vertrek.
 • Ondersteunende activiteiten op het gebied van openbare orde en veiligheid.

 

Eenheid Milieu

Deze eenheid houdt zich bezig met controle op diverse gebieden en activiteiten, zoals:

 • Illegale stortingen.
 • Vervuiling.
 • Consumptie.
 • Straatverkoop.
 • Huisvesting en urbanistische discipline.
 • Openbare gezondheid.
 • Controle op stedelijke vaste afvalstoffen.
 • Inspectie van en controle op gebruik van de openbare weg.
 • Overige
 • Op alle gebieden die vallen onder de bevoegdheid van de verschillende gemeentelijke diensten zorgt de politie voor passend toezicht en inspectie.

 

Meld- en Controlekamer

De meld- en controlekamer ontvangt en distribueert de oproepen van inwoners aan de plaatselijke politie via het telefoonnummer 965839000 en de dienst 112 van de autonome regio Valencia. Deze oproepen worden doorgeleid naar de politie-eenheden die dienst hebben op straat, zodat die in zo kort mogelijke tijd kunnen zorgen voor de gewenste dienstverlening.

           Verder wordt gezorgd voor:

 • Controle op en verspreiding van in elke dienst doorgegeven communicatiemateriaal.
 • Afhandeling van de initiële formaliteiten voor betaling van met de takelwagen verwijderde voertuigen.
 • In ontvangst nemen van verloren voorwerpen.

 

V.G.M.: Gendergeweld en Minderjarigen

Deze afdeling is bedoeld voor speciale dienstverlening aan minderjarigen en vrouwen, gericht op problematiek als afwezigheid van school, jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld. Het optreden is gericht op gevallen van huiselijk geweld en gevallen waarin er sprake is van een risicosituatie, verwaarlozing of hulpbehoevendheid van een minderjarige.

 

Eenheid Toerisme en Stranden

Deze eenheid verzorgt gedurende de zomerperiode de dienstverlening aan toeristen en bezoekers op locaties van toeristisch belang en in het bijzonder op de stranden en boulevards in Calp.

 • We beschikken over een vaartuig dat zich dagelijks in die zones bevindt, waar wordt gezwommen bij onze stranden, om te voorkomen dat deze gebruikt kunnen worden door andere vaartuigen. Er wordt toezicht gehouden op de in- en uitgaande waterfietsen en andere vaartuigen die toegestaan zijn bij de stranden, zodat die alleen binnenkomen of vertrekken via de daarvoor geëigende routes.
 • De eenheid werkt samen met de hulpdiensten en bewaking op het strand.
 • Er wordt hulp en ondersteuning verleend aan kleine vaartuigen die voor anker liggen of onderweg zijn in onze baai.
 • De eenheid beschikt over fietspatrouilles voor de stranden, zowel in de functie van toeristenpolitie als voor het houden van toezicht op de openbare orde en veiligheid, controle op straatverkoop op de boulevards en oneigenlijk in beslag nemen van de boulevards met terrasmeubilair of andere elementen.

 

Politie voor de Buurt en Openbare Orde en Veiligheid

Het functioneren van deze eenheid is gebaseerd op de buurt en het contact met de inwoners, gehoor gevend aan hun meest onmiddellijke verzoeken en door het richten van de activiteiten op het verbeteren van het niveau van openbare orde en veiligheid.

Bovendien heeft de politie voor de Buurt en Openbare Orde en Veiligheid andere taken, zoals:

 • Toezicht en controle op verkeersovertredingen en stedelijke samenleving.
 • Nemen van preventieve veiligheidsmaatregelen.
 • Optreden in geval van het begaan van overtredingen.
 • Houden van controles op voertuigen.
 • Toezicht op openbare ruimtes.
 • Controle op afwezigheid van school.
 • Verkeersonderwijs, in het bijzonder op scholen.
 • Toezicht en veiligheid in de omgeving van scholen.
 • Inspectie van en controle op gebreken van en onregelmatigheden op de openbare weg.
 • Controle en toezicht op straatverkoop.
 • Optreden in samenwerking met andere korpsen en ordediensten.

 

Naast de eerder genoemde activiteiten worden aan de inwoners de volgende diensten verleend:

 • Telefonische hulpverlening 24 uur per dag.
 • Assistentie en hulpverlening aan de inwoners in geval van ongelukken, rampen of openbare calamiteiten.
 • Bescherming van leden van het plaatselijk bestuur.
 • Bewaren van openbare orde en veiligheid door preventie van misdrijven en overtredingen.
 • Samenwerking met de gerechtelijke politie, op de vastgestelde manier.
 • Regelen van en toezicht houden op het verkeer in Calp, overeenkomstig de verkeersregels.
 • Uitschrijven van processen-verbaal voor verkeersongevallen in Calp.
 • Uitvoering van campagnes voor veilig verkeer.
 • Bestuurlijke politie voor wat betreft het in acht nemen van verordeningen, officiële mededelingen en andere gemeentelijke beschikkingen.
 • Toezicht op en beveiliging van gemeentelijke gebouwen en voorzieningen.
 • Toezicht op openbare ruimtes.
 • Samenwerking verlenen bij het oplossen van persoonlijke conflicten wanneer daarom wordt verzocht.
 • Bescherming van minderjarigen en hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld en gendergeweld.
 • Implementatie van preventieve maatregelen en al die activiteiten die erop zijn gericht criminele activiteiten te voorkomen.
 • Patrouille voor milieubescherming.
 • Samenwerking met andere politiekorpsen en diensten voor handhaving van openbare orde en veiligheid.
 • Kantoor verloren voorwerpen.