Voorwaarden voor toetreding tot dit politiekorps.:

a)Spaanse nationaliteit.

b) Minimaal achttien jaar oud en maximaal drieëndertig of zesenveertig voor functies in respectievelijk de categorie van agent of meerdere, waarbij voor de genoemde leeftijden uitgegaan wordt van de sluitingsdatum van de termijn voor het overleggen van de stukken.

c) In het bezit zijn van of in staat zijn tot het behalen van de academische titels die corresponderen met de indeling van de functies waarvoor oproepen zijn geplaatst.

d) Voldoen aan de lichamelijke en geestelijke vereisten voor passende uitoefening van de desbetreffende functies.

e) Niet op grond van een disciplinaire maatregel ontzet zijn uit een dienstverlenende functie bij enige overheidsinstelling of ongeschikt zijn voor het uitoefenen van een openbare functie.

f) Niet beschikken over strafrechtelijke antecedenten in verband met het met voorbedachte rade begaan van een strafbaar feit.

g) Beschikken over de reglementair vastgestelde minimale lengte.

h) Lichamelijke geschiktheid aantonen door het overleggen van een officieel en door een medisch deskundige ondertekend medisch certificaat, waarin expliciet wordt vastgesteld dat de aspirant voldoet aan alle noodzakelijke en passende vereisten, zowel lichamelijk als wat betreft gezondheid, voor het doen van de lichamelijke oefeningen die nodig zijn voor de desbetreffende test bij het toelatingsexamen, en dat bevestigt dat hij/zij voldoet aan de bepalingen betreffende de vereiste lengte van de aspirant. Dit medische certificaat sluit in geen enkel geval de latere controle uit, die deel uitmaakt van het medisch onderzoek zoals bepaald in artikel 37 van deze wet. Dit certificaat dient overlegd te worden vóór aanvang van de lichamelijke tests waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen.

i) In het bezit zijn van de reglementair bepaalde rijbewijzen voor motorvoertuigen.

j) Beëdigde verklaring voor het dragen en gebruiken van wapens in de bij de wet voorziene gevallen.

De aspirant dient op de sluitingsdatum van de termijn voor het overleggen van de stukken in verband met de desbetreffende oproep te voldoen aan alle vastgestelde voorwaarden, met uitzondering van de reglementair bepaalde rijbewijzen voor motorvoertuigen, die vóór toetreding tot het korps al in het bezit van de aspirant dienen te zijn.