De gemeenteraad heeft de gelegenheid gehad onderzoek te doen naar, te discussiëren over en zich te verdiepen in de beginselen die in de 21e eeuw moeten worden beschouwd als basis voor het functioneren van alle overheidsinstellingen.
 
Om die reden gaven wij in een recentelijk gehouden vergadering allereerst onze goedkeuring aan de gemeentelijke verklaring van transparantie van bestuur en de verordening inzake transparantie en behoorlijk bestuur van de gemeente Calp.
Vanzelfsprekend kan het niet anders dan dat over dergelijke regels moet worden gesproken, dat die bekend moeten zijn en moeten worden aanvaard door de inwoners, zonder wiens samenwerking ze uitsluitend papier blijven. Om die reden komen we overeen dat het proces van publieke deelname een duur heeft van zes maanden vóór definitieve goedkeuring van de genoemde regels.
Zolang het proces van publieke deelname loopt, kan worden beslist over integratie van maatregelen die bijdragen aan grotere transparantie in de betrekkingen tussen gemeente en inwoners. Het doet mij dus genoegen, door middel van het voorliggende voorstel, de eerste decaloog met onmiddellijk te nemen maatregelen voor te dragen. Dat doet er echter niets aan af dat nieuwe maatregelen zullen worden toegevoegd naar gelang het toenemen van publieke deelname en transparantie.
 
Punt 1.-
 
Opzetten van een workshop voor brainstorming: 'Openheid van Bestuur'. Elke eerste donderdag van de maand om 19.30 u. in het cultureel centrum brainstorming over de waarden en beginselen van openheid van bestuur in de samenleving.
 
Punt 2.-
 
Lancering in de maand november van het Gemeentelijk Informatiebulletin, dat twee keer per maand uit zal komen. In dit bulletin staat elke gemeentelijke groepering ruimte ter beschikking voor het geven van een politieke opinie.
 
Punt 3.-
 
De burgemeester stelt een maandelijkse bijeenkomst vast met die inwoners die daar minimaal een week van tevoren om hebben verzocht en die gaat over het door hen op de gemeentelijke website of via een andere weg voorgestelde onderwerp.
 
Punt 4.-
 
Een uur voor elke normale vergadering zal een bijeenkomst worden gehouden met de Raad van Woordvoerders om rekening af te leggen van de initiatieven en projecten, evenals voor vereenvoudiging van akkoorden en het gewenste bestuur van de gemeente.
 
Punt 5.-
 
Op dezelfde dag als waarop definitief de gemeentelijke begroting wordt goedgekeurd, wordt een buitengewone vergadering gehouden voor discussie over de stand van zaken in de gemeente.
 
Punt 6.-
 
Periodieke bijeenkomst elke zes maanden van de Raad van Burgemeesters.
 
Punt 7.-
 
Publicatie van de aangifte inkomstenbelasting van alle raadsleden (gecertificeerd formaat belastingkantoor) op de website voor transparantie ‘Calp.es’.
 
Punt 8.-
 
Bepaling dat degenen die verantwoordelijk zijn voor burgerdeelname vóór begin november beginnen met de vergaderingen, acties en activiteiten, die zij van toepassing achten voor het debat over de verordening inzake transparantie en behoorlijk bestuur en de gemeentelijke verklaring van openheid van bestuur.
 
De conclusies die worden getrokken uit het genoemde proces voor publieke deelname zullen in overweging worden genomen en ter beschikking worden gesteld aan de oppositie voor de plenaire zitting, waarin wordt overgegaan tot definitieve goedkeuring.
 
Punt 9.-
 
Rechtstreekse audiovisuele uitzending van de plenaire zittingen via de website Calpenoticias.com.
 
Punt 10.-
 
Beginnen met 'Calpedia.com', een internetplatform voor een terugblik op de geschiedenis, bevordering van de cultuur en het sociale leven en deelname aan het plaatselijke gebeuren in Calp.
 
 
Ingevolge het voorgaande doet het mij genoegen aan de gemeenteraad voor te stellen het akkoord voor goedkeuring van de genoemde maatregelen met betrekking tot transparantie en openheid van bestuur aan te nemen.
 
Calp, 21 oktober 2013.
 
De Burgemeester.
 
Dhr. Cesar Sánchez Pérez