Vanuit het gemeentebestuur wordt rekening afleggen aan de inwoners over het bestuur bevorderd en gepromoot door te voorzien in eenvoudige en heldere toegang tot deze openbare gegevens.

Wat wil transparantie zeggen?

Transparantie stelt de inwoners in staat tot dagelijkse deelname aan kwesties van algemeen belang. Het voorziet bovendien in een systeem voor controle op en kennisname en bewaking van de activiteiten van het openbaar bestuur en de daarvan afhankelijke instellingen. Dat vormt de basis van onze wetgeving, artikel 9.2 en 23.1 van de Spaanse Grondwet, en verplichte internationale referenties op dit gebied, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 21.1, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 25.a, en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

Pages