Serveis que presten els Punts d'Informació Cadastral.

A qualsevol ciutadà:

 • La consulta i certificació de dades cadastrals no protegides

Als titulars cadastrals o als seus representants (degudament autoritzats).

PDF iconModelo de Autorización

 • Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral.
 • Consulta i certificació de dades cadastrals protegides (nom, cognoms, raó social, NIF, domicili i valor cadastral) i no protegides relatives als immobles de la seua titularitat.

(Nota: per a aquests tràmits no es necessita una sol·licitud prèvia per escrit. Es tramiten, en tot cas, directament en realitzar la consulta, si bé, comporten l'abonament de la taxa corresponent).

 

Altres tràmits (requereixen sol·licitud prèvia):

 

Adequació d'habitatge. (Reagrupació familiar)

 • Tràmit necessari per al resident estranger, empadronat a Calp, que desitge acollir en el seu habitatge a familiars que residisquen en el seu país d'origen (art. 18.3 EL 4/2000 d'11 de gener – *arts. 55 i 61 RD 557/2011 de 20 d'abril).
 • Requisits necessaris:
  • Model de sol·licitud degudament emplenat (S.A. de C.10)
  • Còpia de la targeta d'identitat del que subscriu (N.I.I, Targeta de residència, passaport).
  • Còpia del passaport de tots i cadascun dels familiars que desitja reagrupar.
  • Títol jurídic que acredite l'ocupació d'habitatge (Contracte de lloguer, escriptura compravenda).
  • Certificat d'empadronament de tots els inscrits en aquest domicili.
  • Altres: Abonament de la taxa corresponent.

Oficina VirtualSAC10 - Informe de Disponibilidad de Vivienda

Certificat d'adreça.

 • Tràmit necessari per a certificar l'adreça correcta de l'interessat, a efectes de sol·licituds en altres organismes o empreses.
 • Requisits necessaris:
 • Se sol·licita emplenant el model d'Instància General.
 • S'haurà d'abonar la corresponent taxa.

Oficina VirtualIG - Instancia General

Concordança de dades actuals amb dades antigues.

 • Tràmit necessari per a certificar els canvis patits amb el pas del temps en les descripcions d'habitatges, finques i/o terrenys dins del terme municipal, per a adequar-les a la realitat existent en l'actualitat.
 • Requisits necessaris:
  • Se sol·licita emplenant el model d'Instància General.
  • Haurà d'aportar-se tota la documentació que es posseïsca de la propietat. Açò ajudarà a la localització exacta, en l'actualitat, d'aquesta propietat.
  • S'haurà d'abonar la corresponent taxa.

Oficina VirtualIG - Instancia General

Comprovació de veracitat de dades existents.

 • Tràmit necessari per a certificar els possibles errors en la infomació existent en la base de dades de la Gerència de Cadastre d'Alacant.
 • Requisits necessaris:
  • Se sol·licita emplenant el model d'Instància General.
  • Haurà d'aportar-se tota la documentació actualitzada que es posseïsca de la propietat, per a demostrar l'error localitzat.
  • S'haurà d'abonar la corresponent taxa.

Oficina VirtualIG - Instancia General

Sol·licituds relatives a acceptació d'herències.

 • Tràmit necessari, requerit a l'interessat per Hisenda o Cadastre, per a aquelles persones que, incloses en una herència, no siguen familiars de primer grau.
 • Requisits necessaris:
  • Se sol·licita emplenant el model d'Instància General.
  • Haurà d'aportar el document d'Acceptació d'Herència, o qualsevol altre document aclaridor d'aquesta.
  • Aquest tràmit finalitzarà d'ofici per part de l'Ajuntament, no existint cap taxa que haja d'abona l'interessat.

Oficina VirtualIG - Instancia General

Certificat per a llicència de màquines recreatives i d'atzar.

 • Tràmit necessari, requerit a l'interessat per la Consellería d'Economia, Hisenda i Administració Pública – Secció del Joc, per a l'ús en establiments de màquines recreatives i d'atzar (art. 35.1 i del Decret 115/2006 de 28 de juliol, del Govern Valencià
 • Requisits necessaris:
  • Se sol·licita emplenant el model d'Instància General.
  • S'haurà abonar la corresponent taxa.

Oficina VirtualIG - Instancia General