1º.- L'Ajuntament com a titular de la propietat del cementeri, concedeix mitjançant aquest títol, únicament els drets d'ús i gaudi.

2º.- La concessió solament s'atorgarà per a un període de 20 anys prorrogables gratuïtament prèvia petició del concessionari.

3º.- Els títols s'expediran a favor d'una sola persona, excepte si els compradors són cònjuges i manifesten el seu desig que la inscripció siga bipersonal.

4º.- L'Ajuntament sols reconeixerà els drets d'ús i gaudi d'aquest títol de concessió en la persona el favor de la qual conste inscrit en el registre de Secretaria.

5º.- Els drets que es deriven d'aquest títol de concessió, no seran transferibles de cap manera sense autorització municipal, només en els supòsits de figurar en aquest títol.

6º.- Es reconeixeran les transmissions testamentàries, per títol d'herència o llegat, i també es reconeixeran com a vàlides les cessions a títol gratuït entre parents dins del desè grau, segons el còmput de dret comú, però no es reconeixerà la cessió a títol gratuït en cap altre cas.

7º.- Les transmissions a títol onerós no seran reconegudes com a vàlides.

8º.- Qui desitge cedir a una altra persona el seu nínxol o sepultura (cosa que podrà fer-se únicament quan hagen sigut exhumats els cadàvers o restes dipositades), haurà de notificar-ho a l'Ajuntament, que podrà concedir l'autorització sempre que es demostre que aquesta cessió s'ajusta a la legislació vigent i que no tracta eludir les lleis ni les prescripcions vigents, reservant-se exigir el pagament dels drets municipals, segons tarifa, sempre que les circumstàncies ho aconsellen en vista de les variacions dels tipus valorables.

9º.- La sepultura o nínxol abandonat pels seus posseïdors es considerarà que pertany a l'Ajuntament, com a titular de la seua propietat, en nom dels difunts soterrats en ella.

10º.- La sepultura o nínxol que no continga cadàvers ni restes podrà ser revertida a l'Ajuntament.

11º.- No podrà col·locar-se ni exhumar-se cap cadàver en els nínxols o sepultures sense que haja transcorregut des de l'última inhumació, el temps fixat per la llei.

12º.- L'exhumació per al trasllat de cadàvers no podrà dur-se a terme sense l'autorització corresponent i sense que haja transcorregut el temps determinat per la llei.

13º.- En les oficines municipals es portarà el corresponent registre dels títols que s'expedisquen, els quals hauran de complir les presents condicions.