Es posa en coneixement dels interessats que, en virtut de la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'han suspés els terminis per a la tramitació dels procediments administratius. Per aquest motiu, el termini conferit no començarà a córrer fins al moment en què perda vigència aquell reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.