La nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques inclou, entre les seues novetats més destacades, incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes. L'article 133 assenyala que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, es durà a terme una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Els ciutadans podran transmetre la seua opinió sobre els projectes de normes de dues formes:
 
Mitjançant instància en el Registre d'entrada (Oficina d'Atenció al Ciutadà – planta baixa de l'Ajuntament)
 

Mitjançant email: secretaria@ajcalp.es

NO EXISTEN PROYECTOS DE ORDENANZAS EN CONSULTA PÚBLICA EN ESTE MOMENTO