La nova Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques inclou, entre les seues novetats més destacades, incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes. L'article 133 assenyala que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, es durà a terme una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que es recaptarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. Els ciutadans podran transmetre la seua opinió sobre els projectes de normes de dues formes:
 
Mitjançant instància en el Registre d'entrada (Oficina d'Atenció al Ciutadà – planta baixa de l'Ajuntament)
 

Mitjançant email: secretaria@ajcalp.es

Consulta Pública prèvia sobre l'establiment d'una taxa per l'ús de les instal·lacions esportives municipals per a la realització d'espectacles amb finalitat lucrativa i aprovació de l'ordenança fiscal reguladora d'aquesta. (consulta pública des del 29 d'octubre de 2019 fins al 19 de novembre de 2019)

 

Aquesta Corporació pretén dotar-se d'una norma que grave el fet imposable consistent en la celebració d'espectacles que s'organitza per persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre en les instal·lacions esportives municipals d'aquest Ajuntament i en les quals aquestes empreses obtenen un benefici econòmic mitjançant el cobrament d'entrades, inscripcions, publicitat, etcètera i que suposen un cost econòmic a l'Ajuntament consistent en el manteniment per desgast de les instal·lacions, llum, aigua, amortització d'instal·lacions, personal, etcètera.

L'objectiu que es pretén és que les persones físiques o jurídiques que pretenguen organitzar i celebrar aquest tipus d'espectacles en les instal·lacions esportives municipals es facen càrrec del cost que comporten mitjançant el cobrament d'una taxa la quota de la qual es calcularà tenint en compte tant els costos directes com indirectes que suposen aquestos actes.

Es considera que la millor alternativa per a gravar aquest fet imposable és l'aprovació d'una taxa per l'aprofitament especial del domini públic que suposa la celebració d'aquest tipus d'espectacles, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 20.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.