TINENTS D'ALCALDE

Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament, i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, i són lliurement designats per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Per resolució d'Alcaldia, de 15 de juny del 2015 (PDF), l'Alcalde va acordar designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Calp els següents membres de la Junta de Govern Local:

Primer Tinent d'Alcalde:

  • Manuel J. Cabrera Fernández Pujol.

Segon Tinent d'Alcalde:

  • Ana M.ª. Sala Fernández.

Tercer Tinent d'Alcalde:

  • M.ª Pilar Cabrera Bertomeu.

Quart Tinent d'Alcalde:

  • Ana Isabel Perles Ribes.

Cinquè Tinent d'Alcalde:

  • Jan Michel Remi Van Parijs.

Sisè Tinent d'Alcalde:

  • Hilde Elisa Peter Backaert.

Setè Tinent d'Alcalde:

  • Domingo Sánchez García.