Què necessite per a obrir la meua activitat?
Normalment es necessitarà un dels següents tres instruments: Comunicació Ambiental, Declaració Responsable o Llicència Ambiental.


Declaració Responsable. Si compleix algun d'aquests tres requisits:
    • Si la seua activitat es troba inclosa en el Catàleg d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics aprovat mitjançant la Llei 14/2010, de 3 de desembre. (article 13.c de l'Ordenança Reguladora del Catàleg de procediments de l'àrea de territori de l´Ajuntament de Calp).
    • Si es troba inclosa en les Agrupacions del Nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses sota els epígrafs: 61 (comerç a l'engròs i emmagatzematge), 64 (comerç al detall), 65 (restaurants i cafés), 66 (hostaleria), 67 (reparacions), 85 (locals destinats al lloguer de béns mobles), 94 (sanitat i serveis veterinaris), 96 (serveis i activitats recreatives) i 97 (serveis personals). (article 13.b de l'Ordenança Reguladora del Catàleg de Procediments de l'Àrea de Territori de l´Ajuntament de Calp).
    • Si té menys de 500 m2 de superfície. (article 13.d de l'Ordenança de Reguladora del Catàleg de Procediments de l'Àrea de Territori de l´Ajuntament de Calp).


Llicència Ambiental.
Les activitats subjectes a llicència ambiental segons la Llei 2/2006, de 5 de maig de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, amb l'excepció d'aquelles que es troben sotmeses a Declaració Responsable. (article 11.a de l'Ordenança Reguladora del Catàleg de Procediments de l'Àrea de Territori de l´Ajuntament de Calp).


Comunicació Ambiental.
Les que no es troben compreses en el Nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. (article 14.c de l'Ordenança Reguladora del Catàleg de procediments de l'àrea de territori de l´Ajuntament de Calp).
    • Catàleg d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics aprovat mitjançant la Llei 14/2010, de 3 de desembre.
    • Ordenança Reguladora del Catàleg de Procediments de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Calp).
    • Nomenclàtor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.