Són Comissions Informatives les que es constitueixen amb caràcter general, distribuint entre elles, per al seu dictamen, els assumptes que han de sotmetre's al Ple. El seu nombre i denominació, així com qualsevol variació d'aquestes durant el mandat, es decidirà mitjançant un acord del Ple, a proposta de l'Alcaldia, procurant, en la mesura del possible, la seua correspondència amb el nombre i denominació de les àrees en les quals s'estructuren els serveis administratius.

Les Comissions Informatives tindran les següents funcions:

  • L'estudi, informe, consulta i dictamen dels assumptes que han de ser sotmesos a acord o decisió del Ple.
  • El seguiment de la gestió de l'Alcaldia i del seu equip de govern,  sobre d'assumptes propis de la seua competència.

Per acord plenari de data 5 de juliol de 2019 es va establir el nombre, denominació, composició i matèries de les següents Comissions Informatives:

  • Comissió Especial de Comptes, que actuarà com a COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, l'objecte dels quals i comeses seran el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius a l'Economia, Hisenda, Turisme i Comerç de l'entitat. També podrà informar d'aquells assumptes de la mateixa naturalesa que, sent de competència pròpia de la Presidència de la Corporació o de la Junta de Govern, li siguen sotmesos per expressa decisió d'aquests.
  • COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE RÈGIM INTERIOR, l'objecte del qual seran el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius a Recursos Humans, Atenció al Ciutadà, Padró.
  • COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE TERRITORI, l'objecte del qual i comeses seran el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius a Urbanisme, Planificació i Projectes.
  • COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DE POLÍTICA SOCIAL I CULTURA, l'objecte de la qual i comeses seran el previ informe, dictamen, consulta o proposta dels assumptes relatius a Serveis Socials, Educació i Cultura.
  • COMISSIÓ ESPECIAL per a l'estudi i formulació de propostes d'actuació que donen solució a la situació creada en la zona arqueològica dels BANYS DE LA REINA.


Periodicitat de les sessions:

Amb una periodicitat mensual, les Comissions Informatives se celebraran el dilluns de la setmana anterior a la qual tinga lloc la sessió ordinària del Ple, i l'hora de celebració serà a les 17:00 hores, la primera d'elles que es convoque, amb intervals de mitja hora cadascuna de les restants. Aplicant-se l'establit en l'article 48.2 del Reglament Orgànic Municipal, en relació al període vacacional.

Tot sense perjudici que cada Comissió Informativa celebre les sessions extraordinàries que s'estimen necessàries per al seu bon funcionament.

Acords: