La Junta de Govern Local és l'òrgan que, sota la presidència de l'Alcaldessa, col·labora i assisteix, de manera col·legiada i permanent, en la funció política que a aquest li correspon, en els termes assenyalats en l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i porta a terme, a més a més, l'exercici de les atribucions que li delegue qualsevol òrgan municipal o que expressament li atribuïsquen les lleis.

El nombre de membres de la Junta de Govern Local no podrà sobrepassar un terç del nombre legal de membres de la Corporació, a més de l'Alcaldessa, qui els nomena i separa lliurement.

D'aquesta forma, atès que el Ple de l'Ajuntament de Calp està integrat per vint-i-un regidors electes, la Junta de Govern Local no sobrepassarà de set membres, a més de l'Alcaldessa.

Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, per tant, les seues deliberacions són secretes.

Pot consultar les seues ordres del dia i les corresponents actes de la Junta de Govern Local en la web municipal: Junta de Govern Local


Membres de la Junta de Govern Local

 • Alcaldesa – Presidenta:
  • Dª Ana Mª Sala Fernández
    
 • Regidors:
  • D. Juan Manuel del Pino López
  • D. Francisco Avargues Guardiola
  • Dª Ana Isabel Perles Ribes
  • Dª Hilde Elisa Peter Backaert
  • D. Fernando Ortiz Morón
  • Dª Noelia Ciscar Martínez
  • Dª Rebeca Merchán Díaz

Periodicitat de les sessions:

Amb una periodicitat setmanal, la Junta de Govern Local es reuneix els divendres, no festius, a les 09:00 hores, per a la realització de les sessions comunes, i es pot modificar el dia o l'hora, suspendre-les per coincidència amb períodes festius, així com posposar o avançar la seua realització dins de la mateixa setmana o la immediatament posterior, quan el dia de realització siga inhàbil o concórreguen circumstàncies especials.

Lloc de realització de les sessions:

Sala de Junta de Govern Local d'aquesta Casa Consistorial.

Resolucions:

 

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian