El Ple, integrat per l'Alcalde i els Regidors, és l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal. Li correspon el control i fiscalització dels òrgans de govern, l'exercici de la potestat reglamentària i pressupostària i altres atribucions conferides per les lleis.

Les sessions del Ple podran ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries amb caràcter urgent. El Ple realitzarà sessions ordinàries una vegada al mes, i extraordinàries quan siguen convocades amb aquest caràcter per la Presidència, bé a iniciativa pròpia, o bé a sol·licitud d'una quarta part, almenys, de nombre legal de membres de la Corporació. Les sessions extraordinàries de caràcter urgent es convoquen per la Presidència quan la urgència de l'assumpte o assumptes a tractar no permet convocar la sessió extraordinària amb l'antelació mínima requerida.

El Ple de l'Ajuntament de Calp està format per vint-i-un regidors triats democràticament; aquests, al seu torn, trien a l'Alcalde, a qui correspon la Presidència, que podrà ser delegada, quan ho estime oportú, en un dels regidors.

Les sessions de Ple són públiques.

Pot consultar les ordres del dia i les corresponents actes del Ple en la web municipal: Actes de Plenari Municipal


Periodicitat de les sessions:

Amb una periodicitat mensual, les sessions ordinàries del Ple se celebren el segon dilluns de cada mes, a les 17:00 hores. De conformitat amb l'establit en l'article 48.2 del Reglament Orgànic Municipal, el mes d'agost se suspèn la celebració de sessió ordinària, com a conseqüència del període de vacances, sempre que això no menyscabe la gestió d'assumptes municipals.

Així mateix, l'Alcalde té competències per a posposar o avançar la celebració d'altres sessions ordinàries, dins del mateix mes de la data prevista per a la seua celebració preceptiva, quan el dia fixat siga festiu, o es trobe inclòs dins un període de vacances.

Lloc de realització de les sessions:

Saló de Plens d'aquesta Casa Consistorial.

Acords:

 

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian