Estructura i Funcions del cos de Policia Local

Principis bàsics d'actuació
    • Adequar la seua actuació a l'ordenament jurídic vigent.
    • Dedicació professional en defensa de la Llei i la Seguretat Ciutadana.
    • En les relacions amb la comunitat cal evitar les pràctiques abusives, observar un tracte correcte i actuar amb decisió i sense demora.
    • Col·laborar amb l'Administració de Justícia i auxiliar-la.
    • Utilització de les armes en situacions de risc racionalment greu.
    • En efectuar una detenció identificar-se, vetlant per la vida, integritat física i respectant l'honor i dignitat de les persones.
    • Secret professional respecte de les informacions que conega per raó i ocasió de la seua professió.
    • Responsabilitat personal i directa pels actes infringint o vulnerant normes legals o reglamentàries.

Prefectura

Sota la coordinació de l'Intendent Cap del Cos, la Policia Local de l'Ajuntament de Calp s'estructura en tres grans àrees:
    1) Àrea d'administració i gestió interna.
    2) Àrea de Coordinació,
    3) Àrea d'Intervenció

Totes elles dirigides a donar resposta a les necessitats dels veïns de la localitat i visitants en matèria de seguretat, tenint com a premissa fonamental l'atenció a la ciutadania i la satisfacció de les seues demandes.
El Cos de Policia Local té en l'actualitat 74 agents.

Unitat Administrativa Atén la gestió interna de l'organització policial, així com les demandes dels ciutadans en diferents comeses específiques.
    • Concessió de llicències d'armes de quarta categoria.
    • Atenció de reclamacions i suggeriments relatius als serveis policials i d'altres.
    • Manteniment de les comunicacions i traspàs d'informacions amb els diferents serveis de l'Ajuntament de Calp.
Dins d'aquesta unitat administrativa s'enquadren altres seccions:

Informes i Notificacions:
    • Emissió de certificacions prèviament sol·licitades pels ciutadans (Convivència o residència).
    • Notificacions judicials, les pròpies de l'administració local i altres organismes.
Objectes perduts:
    • S'encarreguen de la classificació, custòdia i lliurament d'objectes perduts pels ciutadans i de les gestions que es deriven en aquesta qüestió.
Vigilància i control d'edificis públics:
    • Instal·lacions de la Casa Consistorial.
    • Jutjats.
    • Recinte municipal de vehicles.

Àrea de Coordinació
    • Suport a la Prefectura.
    • Un inspector coordina i supervisa les diferents unitats operatives: estableix els torns de treball i controla els permisos de totes les unitats, a més de destionar el recinte municipal de vehicles.

Àrea d'Intervenció
Unitat d'Atestats
Té entre les seues funcions la instrucció de diligències de prevenció i atestats com a conseqüència dels accidents de circulació en les vies urbanes de la localitat, així com altres qüestions de la seua competència com els controls d'alcoholèmia.

Així mateix:
    • Atén l'oficina de denúncies en qüestions relacionades amb el trànsit.
    • Actua en tasques de policia judicial, ja que s'encarrega de transmetre citacions i intervé en embargaments judicials.
    • Control i retirada de vehicles abandonats en la via pública.
    • Control i vigilància del trànsit en les zones escolars.
    • Tasques de seguretat ciutadana.
Unitat de Trànsit (Motoristes)
La seua funció principal és regular i agilitar el trànsit rodat en les diferents vies de la localitat, el control d'estacionament, les zones de càrrega i descàrrega i les parades de transport públic de viatgers, estacionaments habilitats per a discapacitats així com aquelles incidències que pogueren sorgir en matèria de trànsit, així com:
    • Vigilància i seguretat en les proximitats dels centres escolars.
    • Regular el trànsit en les zones de col·legis a les hores d'entrada i eixida.
    • Tasques de suport en matèries de seguretat ciutadana.

Unitat de Medi ambient
Exercir el control en diferents matèries i activitats com ara:
    • Abocaments il·legals.
    • Contaminació.
    • Consum.
    • Venda ambulant.
    • Habitatge i disciplina urbanística
    • Salut pública.
    • Control dels residus sòlids urbans.
    • Inspecció i control d'ocupacions de la via pública.
    • Altres.

Sala de Transmissions
La Sala de Transmissions rep i distribueix les telefonades que els ciutadans realitzen a la Policia Local a través del telèfon 965839000, així com les que es reben a través del servei 112 de la Comunitat Valenciana. Aquestes telefonades seran comunicades a les unitats policials de servei en el carrer, perquè es puga atendre el servei requerit en el menor temps possible.


Així mateix realitza:
    • El control i distribució del material de comunicacions en cada torn.
    • Es gestiona la tramitació inicial del pagament de vehicles retirats per la grua.
    • Es recepcionen els objectes perduts.

VGM: Violència de Gènere i Menors.
Es configura com un servei especial d'atenció al menor i a la dona, enfocat a problemes d'absentisme escolar, delinqüència juvenil, violència domèstica. Les seues intervencions se centren en casos de violència domèstica i en supòsits en els quals es constate l'existència d'un menor d'edat en situació de risc, o per trobar-se en estat d'abandó o desemparament.

Servei de Policia Turística i Platges
S'estableix en l'època estival per a donar servei al turista i als visitants. Exerceix les seues funcions en els llocs d'interés turístic, principalment en les platges i passejos marítims de la localitat.
    • Disposa d'una embarcació que presta servei diari en les zones de bany de les platges, impedint que aquestes siguen navegables. Es controla que l'eixida i entrada de patins i altres embarcacions autoritzades en la zona de platja entren i isquen només pels canals habilitats a aquest efecte.
    • Es col·labora amb els serveis d'auxili i vigilància instal·lats en les platges.
    • Es presta assistència i auxili a petites embarcacions ancorades o de pas en la badia.
    • Es disposen patrulles de vigilància amb bicicleta per les platges, en la seua doble condició de policia turística i servei de seguretat ciutadana, control de la venda ambulant en els passejos marítims i ocupacions indegudes dels passejos amb mobiliari de terrasses o altres elements.
Policia de Proximitat i Seguretat Ciutadana
Aquesta unitat funciona recolzada en la proximitat i contacte amb el ciutadà, atenent les seues demandes més immediates i orientant les actuacions a la millora dels nivells de seguretat ciutadana.
A més, la Policia de proximitat i seguretat ciutadana té altres funcions com ara:
    • Vigilar i controlar les infraccions de trànsit o convivència ciutadana
    • Adoptar mesures preventives en seguretat.
    • Actuar en els casos de comissió de delictes.
    • Realitzar controls als vehicles.
    • Vigilància d'espais públics.
    • Control de l'absentisme escolar.
    • Tasques d'educació vial en els col·legis.
    • Vigilància i seguretat en les proximitats dels centres escolars.
    • Inspecció i control de desperfectes i anomalies en la via pública.
    • Control i vigilància de la venda ambulant.
    • Actuacions en col·laboració amb altres cossos i forces de seguretat.

A més dels esmentats anteriorment, es presten al ciutadà els següents serveis:
    • Atenció telefònica les 24 hores.
    • Assistència i auxili als ciutadans en casos d'accident, catàstrofe o calamitat pública.
    • Protegir a les autoritats de la Corporació Local.
    • Seguretat ciutadana en la prevenció de delictes i faltes.
    • Participar en les funcions de Policia Judicial, en la forma establida.
    • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació.
    • Instruir atestats per accidents de trànsit en el nucli urbà.
    • Realització de campanyes d'educació vial.
    • Policia Administrativa pel que fa al compliment de les ordenances, bàndols i altres disposicions municipals.
    • Vigilància i custòdia d'edificis i instal·lacions municipals.
    • Vigilància dels espais públics.
    • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits.
    • Protecció a menors i atenció a les víctimes de violència domèstica i de gènere.
    • Realitzar diligències de prevenció i de totes les actuacions per tal d'evitar la comissió d'actes delictius.
    • Patrulla de protecció i medi ambient.
    • Col·laboració amb altres serveis de policia, seguretat i protecció civil.
    • Oficina d'objectes perduts.