Requisits necessaris per a accedir a aquest cos policial:
    a) Ser espanyol.
    b) Tenir divuit anys d'edat i no haver complit els trenta-tres o els quaranta-sis anys, segons es tracte, respectivament, de places de la categoria d'agent o superiors, referides aquestes edats al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
    c) Estar en possessió o en condicions d'obtenir les titulacions acadèmiques exigibles corresponents als grups de classificació de funcionaris en què es troben enquadrades les places convocades.
    d) Complir les condicions físiques i psíquiques exigibles per a exercir adequadament les corresponents funcions.
    e) No haver sigut separat del servei, en virtut d'expedient disciplinari, de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
    f) Mancar d'antecedents penals per delictes dolosos.
    g) Tenir l'alçada mínima que es determine reglamentàriament.
    h) Acreditar l'aptitud física mitjançant la presentació d'un certificat mèdic en un imprés oficial i signat per un col·legiat en exercici, en el qual es faça constar expressament que l'aspirant reuneix les condicions físiques i sanitàries necessàries i suficients per a la realització dels exercicis físics que figuren especificats en la corresponent prova de la fase d'oposició, així com les determinacions exigides respecte a la talla dels aspirants. En tot cas, aquest certificat mèdic no exclourà les comprovacions posteriors que integren la prova de reconeixement mèdic previst en l'article 37 del present projecte de Llei. Aquest certificat haurà de ser presentat amb anterioritat a la celebració de les proves físiques a les quals es fa referència en el paràgraf anterior.
    i) Estar en possessió dels permisos de conduir vehicles de motor que es determinen reglamentàriament.
    j) Declaració jurada de compromís de portar armes i d'utilitzar-les en els casos previstos en la Llei.
Tots els requisits establits hauran de ser reunits per l'aspirant el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la corresponent convocatòria, excepte els permisos de conducció de vehicles de motor que es determinen reglamentàriament, que hauran de posseir-se abans de la presa de possessió com a funcionari.