Els centres ocupacionals són establiments que tenen com a finalitat oferir serveis de teràpia ocupacional i d'ajust personal i social als minusvàlids, quan a casua de la seua minusvalidesa no puguen integrar-se en una empresa o en un centre especial d'ocupació.


S'entén per teràpia ocupacional aquelles activitats o tasques no productives realitzades per minusvàlids, d'acord amb les seues condicions individuals, sota l'orientació del personal tècnic del centre. Aquestes activitats estan encaminades a l'obtenció de productes o serveis que no siguen regularment objecte d'operacions del mercat.


Per serveis d'ajust personal i social s'entendran aquells que procuren una major habilitació personal i una millor adaptació en la seua relació social.


D'acord amb aquesta definició normativa, els centres ocupacionals es caracteritzen per tenir una finalitat essencialment terapèutica o d'assistència social, i no productiva com ocorre en els centres especials d'ocupació. Això suposa que els centres ocupacionals no tindran, en cap cas, caràcter de centres de treball per als minusvàlids subjectes a aquest servei social.


En les activitats realitzades en aquests centres participen dos tipus de persones: D'una banda els professionals, tant de caràcter tècnic com de suport, que en nombre suficient i amb les titulacions oficials adequades, presten els serveis de teràpia ocupacional i d'ajust personal i social als minusvàlids.

 • De l'altra els discapacitats que han de reunir els següents requisits:
 • Estar en edat laboral.
 • Haver sigut valorats i qualificats com a discapacitats pels equips interprofessionals, com estableix l'article 10 de la LISMI.
 • Disposar d'una resolució motivada per l'equip interprofessional sobre la necessitat d'integració en un centre ocupacional en no ser possible en una empresa o en un centre especial d'ocupació, tenint en compte l'acusada minusvalidesa temporal o permanent.

El Centre Ocupacional “Maite Boronat” de Calp és un servei creat i gestionat per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Calp. La titularitat d'aquest és públic i l'àmbit d'actuació és comarcal. El finançament és majoritàriament subvencionat. Els tipus d'usuaris que admet el servei són persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

La nostra missió és ser una xarxa flexible de suports naturals i professionals per a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns associats, en edat laboral i veïns de la comarca, per a millorar la seua qualitat de vida i indirectament també, la de les seues famílies, proporcionant oportunitats per a la realització d'un treball socialment útil, la inserció sociolaboral i del seu desenvolupament personal.


El nostre objectiu general és aconseguir una major qualitat de vida dels usuaris, potenciant sempre, les seues habilitats adaptatives, les quals treballem en cadascuna de les activitats que realitza el centre.

El nostre equip humà és:

 • Directora tècnica-logopeda
 • Psicòloga
 • Fisioterapeuta

Personal d'atenció directa:

 • Monitors/es ocupacionals:
  • Monitoria de CERÀMICA
  • Monitora de PAPERERIA
  • Monitor de CUIR
  • Monitor d'ASSISTITS
 • Personal subaltern:
  • Cuidadora
  • Netejadora
  • Conserge

Els usuaris  del Centre Ocupacional “Maite Boronat” s´organitzen en 4 grups o tallers:

 • TALLER DE CERÀMICA
 • TALLER DE PAPERERIA
 • TALLER DE CUIR
 • AULA D'ASSISTITS

Cada grup treballa totes les habilitats conjuntament amb la resta d'integrants del taller, a excepció dels casos d'intervenció individual i dels tallers de les vesprades en els quals canviem les activitats i els grups. Per tant, el grup realitza l'activitat de treball del taller (ceràmica, papereria,...) i també realitza esport, activitats de la vida diària i aprenentatges bàsics.
Cada taller disposa del seu material específic a l'aula.

 • De gener a juny: de 9:00h. a 17:00h.
 • Juliol: de 9:00h. a 14:00h.
 • Setembre: de 9:00h. a 14:00h.
 • D'octubre a desembre: de 9:00h. a 17:00h.

ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS

 • Departament de psicologia
 • Departament de fisioteràpia
 • Departament de logopèdia
 • Departament de monitor ocupacional

ACTIVITATS I TALLERS:

 • Ceràmica
 • Papereria
 • Cuir
 • Relaxació
 • Activitats d'aprenentatge (lectoescriptura, càlcul,...)
 • Fusta
 • Costura
 • Granadures
 • Esport
 • Programa d'activitats de la vida diària
 • Psicomotricitat
 • Activitats d'oci i temps lliure
Fachada
Comedor
Taller de Cuero
Taller de Papelería