L'Àrea de Família, Infància i Adolescència d'Atenció Primària està formada per una psicòloga i una treballadora social, que realitzen la detecció i valoració de les situacions de desprotecció en les quals puga trobar-se el col·lectiu de menors i adolescents. També realitzen la intervenció amb les seues respectives famílies amb la finalitat de superar la situació de desprotecció. Tot això en coordinació amb els àmbits educatiu, sanitari, policial i social.

També existeix el Programa específic d'Intervenció Familiar, que està format a més de per la psicòloga i la treballadora, per una educadora familiar. Aquest programa té com a objectiu evitar la separació del menor del seu nucli familiar mantenint unes condicions que permeten el seu desenvolupament integral, a través d'actuacions encaminades a cobrir necessitats bàsiques i millorar el seu entorn.

El principi bàsic en el qual se sustenta la filosofia d'aquest Programa és el dret fonamental a l'educació -dret del menor i compliment d'aqueix deure per part dels pares/mares/tutors-, com a element transformador de la realitat social. Al mateix temps, cerca una major eficàcia i optimitzar els recursos existents en el municipi tendents a actuar sobre la població escolar.

Objectiu

Sensibilitzar de la importància del dret del menor a l'educació, a fi de promoure i facilitar actuacions encaminades a erradicar la desescolarització i l'absentisme escolar a Calp, atés aquell alumnat amb privació temporal del dret a l'assistència a classe.

Requisits

Ser un menor en edat escolar obligatòria, mostrant certs percentatges d'absentisme escolar o haver sigut privat temporalment de dret a l'assistència a classe.

Documentació

  • Derivació per part del centre educatiu.
  • Derivació per la Policia Local.
  • Petició del pare/mare/tutor del/a menor.

L'Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència(*EEIIA) és un recurs especialitzat que ofereix atenció psicològica i socioeducativa a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o conflicte; ofereixen una intervenció especialitzada de caràcter integral al nucli familiar. Aquest servei va dirigit a totes aquelles famílies empadronades en el municipi de Calp que requerisquen suport psicològic o socioeducatiu per a resoldre determinades dificultats.

QUÈ FEM?

Teràpia familiar

Tractament especialitzat dirigit al conjunt de la família, o a algun dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars.

Orientació psicosocial

Intervenció amb l'objectiu d'enfortir les capacitats de les famílies i els vincles que uneixen als seus membres.

Mediació Familiar

Via de resolució de conflictes, on les parts compten amb l'ajuda d'un mediador especialitzat com a persona imparcial que dissenya un procés per a arribar a acords dirigits a:

  • Parelles en procés de separació o divorci amb fills menors.
  • Famílies amb problemes de convivència
COM PODEM ACCEDIR Al SERVEI?

Dirigint-se personalment o per via telefònica al Centre de Serveis Socials i sol·licitar cita per a orientació familiar amb l'Àrea de Família i Menors d'Atenció Primària, que recollirà i analitzarà la demanda, i derivarà, si escau, al EEIIA.