Aquest programa té per objectiu:

 • Garantir l'accés a la informació, orientació i assessorament sobre Serveis Socials en general, a totes les ciutadanes i ciutadans, grups i institucions, a partir de la dotació d'una informació igualitària, universal i accessible sobre els recursos i prestacions socials existents.
 • Informar les persones, grups i institucions dels recursos socials existents en la comunitat.
 • Assessorar sobre els drets que poden tindre i la manera d'executar-los.
 • Canalitzar les demandes cap als recursos i entitats idònies, públiques i privades, internes o externes a l'Ajuntament.
 • Gestionar els recursos necessaris per a la superació de problemàtiques.
 • Analitzar les necessitats i problemàtiques socials existents, duent a terme una intervenció encaminada a la superació.
 • Diagnosticar, planificar, executar, realitzar un seguiment i una avaluació de les situació que experimente la persona, amb la finalitat d'encaminar-la cap a l'apoderament i l'autonomia.
 • Establir i potenciar una xarxa comunitària de suport i ajuda mútua entre els ciutadans i les ciutadanes de la localitat, fomentant la cohesió social.
 • Atenció individualitzada i personalitzada pel professional o la professional de referència, que duga a terme un seguiment de l'evolució dels esdeveniments que li succeïsquen a la persona.

Algunes de les prestacions, recursos o serveis dels quals podràs informar-te a través del Departament de manera més concreta són:

Així com informació, assessorament i acompanyament individualitzat en el procés de sol·licitud i tramitació dels diferents recursos comunitaris existents als quals puga tindre dret.

Servei d'Ajuda a domicili:

És un servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

Serveis

Activitats que es dirigeixen a l'usuari, quan aquest no pot realitzar-les per si manyaga o quan precisa:

 • Suport en la condícia i cura personal
 • Ajuda per a menjar
 • Supervisió, si escau, de la medicació i de l'estat de salut
 • Suport a la mobilització dins de la llar
 • Acompanyament fora de la llar
 • Facilitació d'activitats d'oci en la llar
 • Altres atencions de caràcter personal
 • Activitats i tasques que es realitzen de forma quotidiana en la llar: alimentació, roba, neteja i manteniment de l'habitatge.

Documentació

 • Informe de Salut per a les prestacions socials
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar
 • Fotocòpia de la targeta SIP
 • Certificat de pensions de l'INSS
 • Volant d'empadronament del sol·licitant i de la unitat familiar
 • Certificat de béns expedit per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)
 • Declaració de la renda de la unitat familiar.
 • Dependència: Llei 39/2006, de 14 de Desembre, per a l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència.
 • Informe d'integració social vinculat amb el procediment d'arrelament social per a persones estrangeres.

Seguiment d'alliberats condicionals; informació, tramitació i seguiment de treballs en benefici de la comunitat a instàncies judicials.

Aquests programes es duran a terme a través de l'atenció al públic dels i les diferents professionals del Departament de Política Social de l'Ajuntament de Calp, sol·licitant cita prèvia per telèfon o acudint directament al Departament de Serveis Socials per a sol·licitar-la.