Consisteix en un servei de prestació continuada d'atencions i/o cures de caràcter personal, domèstic i socioeducatiu, dirigit a aquelles persones que ho necessiten. Es tracta d'una atenció a domicili i així es procura l'atenció a domicili, i així es procura la permanència en el seu nucli familiar.

Objectiu

L'objectiu principal d'aquest servei és millorar la qualitat de vida de l'individu i/o nucli familiar amb escassa autonomia física i afavorir la permanència en el seu domicili i entorn habitual. Dóna resposta a situacions de manca que presenten determinats sectors de població, i que solen ser de caràcter personal, psicològic i social.
Este és un servei de suport a la família i no de substitució de la família pel que fa a les obligacions i deures.

Requisits

El programa està dirigit a persones majors dependents que viuen soles, i a les famílies de persones majors/discapacitades, empadronades a Calp, que desitgen que romanguen en les seues llars i que necessiten ajuda per a poder oferir-los una atenció integral i de qualitat.

Documentació

 • Sol·licitud, segons model
 • DNI/NIE dels membres de la unitat de convivència
 • Cartilla de la Seguretat Social (SIP)
 • En cas de discapacitats, certificat del grau
 • En cas de dependent, certificat del grau i recurs assignat
 • Informe mèdic, segons model
 • Justificació d'ingressos econòmics:
 • Declaració de renda de l'últim exercici de la unitat de convivència
 • Certificacions de pensions, SEPE, INSS, etc.
 • NÒmines existents en la unitat de convivència
 • Declaració responsable dels ingressos de la unitat de convivència

Normativa

Llei 5/1997, de 25 de juny, que regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana [DOGV núm. 3.028, de 4 de juliol]