És un document que permet al seu titular utilitzar els aparcaments reservats i gaudir dels drets que els ajuntaments estableixen sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda.
El termini màxim de validesa serà d'un any improrrogable.

OBJECTIU

La targeta d'aparcament provisional és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per a parar o estacionar el seu vehicle el més a prop possible del punt d'accés o destinació. És estrictament personal i intransferible. Només pot ser utilitzada en el municipi de Calp, quan el seu titular siga el conductor del vehicle o siga transportat en aquest. Ha de ser col·locada sobre el tauler d'instruments de l'automòbil.

La targeta provisional és el document previ per a aquelles persones que posseint el reconeixement de minusvalidesa, estiguen pendents de la resolució de l'informe de mobilitat reduïda. Una vegada obtingut aquest informe favorable es podrà tenir accés a la Targeta Europea.

REQUISITS

 • Estar empadronat a Calp.
 • Tenir una edat superior a tres anys.
 • Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats depenent de la Direcció territorial de Benestar Social corresponent.
 • Haver sol·licitat l'informe de la mobilitat reduïda.
 • Informe mèdic, segons model, que acredite l'existència de problemes greus de mobilitat.

DOCUMENTACIÓ

 • Sol·licitud, segons model
 • DNI/NIE del sol·licitant
 • Acreditació de la representació i DNI/NIE del representant legal, si escau.
 • Dues fotografies tamany carnet.
 • Resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid, emesa pel Centre de Valoració i Orientació de Discapacitats depenent de la Direcció territorial de Benestar Social.
 • Resolució de reconeixement de mobilitat reduïda.

Normativa

Ordenança Reguladora de les Targetes Provisionals d'Estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda del municipi de Calp (BOP núm 40 fr 28 fr febrer del 2011).