L'Ajuntament Ple ha tingut ocasió d'estudiar, debatre i aprofundir en els principis que considerem que en el segle XXI han d'inspirar el funcionament de tota Administració Pública. A aquest efecte en un plenari recent vam aprovar inicialment la Carta Municipal de Govern Obert i l'Ordenança sobre Transparència i Bon Govern de l'Ajuntament de Calp.

Evidentment i com no pot ser d'una altra manera aquestes normes han de ser debatudes, conegudes i assumides pels ciutadans, sense la col·laboració de les quals, quedaran en simple paper; per això  vam acordar que el procés de participació pública fóra de sis mesos, abans d'aprovar definitivament aquestes normes.

Mentre dure el procés de participació pública, es poden anar arbitrant i incorporant mesures que contribuïsquen a generar un major espai de transparència en les relacions de l'Ajuntament i els ciutadans, i així per mitjà de la present proposta, propose un primer decàleg de mesures de posada en marxa immediata, sense perjuí d'anar incorporant catàlegs de mesures al mateix temps que vaja creixent el procés de participació i transparència pública.

Primera.-

Posar en marxa un taller de reflexió: “Govern Obert”. Tots els primers dijous de cada mes, a les 19,30 hores en la Casa de Cultura, reflexió al voltant dels valors i principis que suposa un govern obert en una societat civil.

Segona.-

Llançament durant el mes de novembre del Butlletí Informatiu Municipal, amb el compromís de la seua aparició bimestral. El butlletí posarà a disposició de cada grup municipal un espai per a l'opinió política.

Tercera.-


L'Alcalde establirà una reunió mensual amb els veïns que així ho hagen sol·licitat amb una antelació mínima d'una setmana i sobre el tema que estos proposen a través de la Web municipal o per qualsevol procediment ordinari.

Quarta.-

Una hora abans de cada plenari ordinari es mantindrà una reunió de la Junta de Portaveus per a  donar compte de les iniciatives i projectes, així com per a facilitar els acords i la desitjable governabilitat de l'Ajuntament.

Cinquena.-

El mateix dia en què s'aprove definitivament el Pressupost Municipal se celebrarà un plenari extraordinari per al debat sobre l'Estat del Municipi.

Sisena.-

Reunió periòdica cada sis mesos del Consell d'Alcaldes.

Setena.-

Publicar en la Web de transparència “calp.es” la declaració de la renda tots els regidors (amb el format: certificat emés per l'agència tributària).

Huitena.-

Establir que pels responsables de participació ciutadana s'inicien abans del proper mes de novembre les reunions, accions i activitats que consideren oportunes per al debat de l'Ordenança sobre Transparència i Bon Govern i la Carta Municipal de Govern obert.

Les conclusions que s'obtinguen d'aquest procés de participació pública seran presos en consideració i posats a disposició de l'oposició abans de la sessió plenària en què es procedisca a l'aprovació definitiva d'aquestos instruments.


Novena.-

Retransmissió audiovisual en directe de les sessions plenàries a través de la web calpenoticias.com.

Desena.-

Posada en marxa de “calpedia.com”, com a plataforma web per a la recuperació de la història, el foment de la cultura, la vida social i la participació de la vida local de Calp.


En virtut de tot l'anterior, per mitjà de la present propose al plenari de l'Ajuntament que adopte acord aprovant l'anterior decàleg de mesura de Transparència i Govern Obert.

Calp, a 21 d' octubre de 2013.

L' Alcalde.

D. César Sánchez Pérez