DOSSIER DE PREMSA (27 DE GENER)

CalpeNoticiasVA - 8 hours 18 min ago

DOSSIER DE PRENSA (27 DE ENERO)

CalpeNoticias - 8 hours 18 min ago

L'Ajuntament inicia una enquesta per a conéixer la percepció de la ciutadania sobre els serveis municipals

CalpeNoticiasVA - Tue, 26/01/2021 - 11:51
dimarts, 26 Gener, 2021 - 11:45

L'Ajuntament de Calp ha contractat l'elaboració d'una enquesta telemàtica dins dels objectius de la Regidoria de Participació Ciutadana per a conéixer la percepció que els ciutadans tenen sobre els principals serveis municipals.

Es pretén que els ciutadans traslladen la seua visió sobre el funcionament dels serveis que ofereix el Consistori i que aquesta informació servisca de baròmetre per a analitzar la situació actual, realitzar un diagnòstic i a partir d'ací elaborar propostes de millora dels serveis de l'Ajuntament.

Amb aquest projecte l'Ajuntament pretén millorar la transparència i la rendició de comptes al ciutadà, conéixer les exigències de la ciutadania i avançar dins de l'Administració Digital.

A través de les xarxes socials municipals es donarà a conéixer la possibilitat de contestar l'enquesta telemàticament i participar en aquest procés.

El Ayuntamiento inicia una encuesta para conocer la percepción de la ciudadanía sobre los servicios municipales

CalpeNoticias - Tue, 26/01/2021 - 11:49
Martes, 26 Enero, 2021 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp ha contratado la elaboración de una encuesta telemática dentro de los objetivos de la Concejalía de Participación Ciudadana para conocer la percepción que los ciudadanos tienen acerca de los principales servicios municipales.

Se pretende que los ciudadanos trasladen su visión sobre el funcionamiento de los servicios que ofrece el Consistorio y que esta información sirva de barómetro para analizar la situación actual, realizar un diagnóstico y a partir de ahí elaborar propuestas de mejora de los servicios del Ayuntamiento.

Con este proyecto el Ayuntamiento pretende mejorar la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano, conocer las exigencias de la ciudadanía y avanzar dentro de la Administración Digital.

A través de las redes sociales municipales se dará a conocer la posibilidad de contestar la encuesta telemáticamente y participar en este proceso.


 

L'Ajuntament i Pavapark estudien la manera d'exonerar als ciutadans del pagament de l'ORA a partir de les 18h

CalpeNoticiasVA - Mon, 25/01/2021 - 09:30
Dilluns, 25 Gener, 2021 - 09:30

L'Ajuntament de Calp i l'empresa adjudicatària Pavapark es troben estudiant la manera d'exonerar als ciutadans del pagament de l'ORA a partir de les 18 hores, després de l'entrada en vigor aquest passat dijous 21 de gener de les noves restriccions enfront de la COVID-19 que estableixen el tancament dels comerços a partir d'aqueixa hora.

 

L'alcaldessa de la localitat, Ana Sala, considera que amb el cessament de l'activitat comercial “no té sentit cobrar per aquest servei ja que la mobilitat pel carrer descendeix considerablement”. No obstant això, ha afegit que trobar la manera de dur a terme aquesta exoneració “no és fàcil ja que es troba en vigor un contracte amb l'empresa que no pot ser modificat ja que implicaria la seua rescissió”.

El Ayuntamiento y Pavapark estudian la forma de exonerar a los ciudadanos del pago de la ORA a partir de las 18h

CalpeNoticias - Mon, 25/01/2021 - 09:28
Lunes, 25 Enero, 2021 - 09:30

El Ayuntamiento de Calp y la empresa adjudicataria Pavapark se encuentran estudiando la forma de exonerar a los ciudadanos del pago de la ORA a partir de las 18 horas, tras la entrada en vigor este pasado jueves 21 de enero de las nuevas restricciones frente a la COVID-19 que establecen el cierre de los comercios a partir de esa hora.

 

La alcaldesa de la localidad, Ana Sala, considera que con el cese de la actividad comercial “no tiene sentido cobrar por este servicio ya que la movilidad por la calle desciende considerablemente”. No obstante, ha añadido que encontrar la forma de llevar a cabo dicha exoneración “no es fácil ya que se encuentra en vigor un contrato con la empresa que no puede ser modificado ya que implicaría su rescisión”.

Calp posa en marxa la campanya de suport a l'hostaleria “Deixa que ells cuinen per tu”

CalpeNoticiasVA - Fri, 22/01/2021 - 14:31
divendres, 22 Gener, 2021 - 14:15

L'Ajuntament de Calp llança la campanya de suport a l'hostaleria “Deixa que ells cuinen per tu” amb la finalitat d'animar la ciutadania a adquirir menjar per a emportar en els restaurants i bars de la localitat. Aquesta iniciativa es posa en marxa després de l'entrada en vigor el 21 de gener de la resolució de la Conselleria de Sanitat que estableix noves mesures davant la COVID-19 com el tancament dels locals de restauració, llevat que aquests presten el servei de recollida de menjar en el local o enviament a domicili. 

 

La campanya es difondrà a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i juntament amb una infografia es donarà a conéixer els establiments hotelers que ofereixen a Calp el servei de menjar per a portar.

 

“El sector de l'hostaleria necessita el nostre suport més que mai ja que l'està passant especialment malament; per això, qualsevol possibilitat d'ajuda que puguem prestar-los hem d'aprofitar-la, per poc que siga”, ha assenyalat l'alcaldessa de Calp, Ana Sala.

Calp pone en marcha la campaña de apoyo a la hostelería “Deja que ellos cocinen por ti”

CalpeNoticias - Fri, 22/01/2021 - 14:21
Viernes, 22 Enero, 2021 - 14:15

El Ayuntamiento de Calp lanza la campaña de apoyo a la hostelería “Deja que ellos cocinen por ti” con el fin de animar a la ciudadanía a adquirir comida para llevar en los restaurantes y bares de la localidad. Esta iniciativa se pone en marcha tras la entrada en vigor el 21 de enero de la resolución de la Conselleria de Sanitat que establece nuevas medidas frente a la COVID-19 como el cierre de los locales de restauración, salvo que estos presten el servicio de recogida de comida en el local o envío a domicilio. 

 

La campaña se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento y junto con una infografía se dará a conocer los establecimientos hoteleros que ofrecen en Calp el servicio de comida para llevar.

 

“El sector de la hostelería necesita nuestro apoyo más que nunca ya que lo está pasando especialmente mal; por eso, cualquier posibilidad de ayuda que podamos prestarles tenemos que aprovecharla, por poco que sea”, ha señalado la alcaldesa de Calp, Ana Sala.

Calp redueix el període mitjà de pagament a proveïdors a 2,52 dies, el seu mínim històric

CalpeNoticiasVA - Thu, 21/01/2021 - 13:14
dijous, 21 Gener, 2021 - 13:00

L'Ajuntament de Calp ha reduït el període mitjà de pagament a proveïdors a 2,52 dies en l'últim trimestre de 2020. Aquesta xifra supera el millor registre amb el qual comptava l'Ajuntament fins al moment, que es va situar en 3,03 dies el quart trimestre de 2019. 

 

El Consistori, doncs, tarda una mitjana de 2,52 dies a pagar als seus proveïdors, per la qual cosa no sols dóna compliment a la normativa de morositat que obliga les administracions públiques a pagar en un termini inferior a 30 dies sinó que el redueix considerablement. Cal tindre en compte que la xifra va arribar a ser de 44,85 dies en el tercer trimestre de 2015 i fins i tot de 1.000 dies en 2011. 

 

Es tracta d'una dada especialment positiva en aquests moments, marcats per la crisi sanitària de la COVID-19, en el qual moltes empreses poden necessitar liquiditat. A més, aquesta xifra comporta una major confiança d'empreses i proveïdors a l'Ajuntament, suposa un aval de solvència i una garantia per als comerços i empreses que treballen amb el Consistori. Així mateix, reportarà una major concurrència competitiva de licitadors en els contractes públics i amb això major varietat d'ofertes i serveis.

Calp reduce el período medio de pago a proveedores a 2,52 días, su mínimo histórico

CalpeNoticias - Thu, 21/01/2021 - 13:09
Jueves, 21 Enero, 2021 - 13:00

El Ayuntamiento de Calp ha reducido el período medio de pago a proveedores a 2,52 días en el último trimestre de 2020. Esta cifra supera el mejor registro con el que contaba el Ayuntamiento hasta el momento, que se situó en 3,03 días el cuarto trimestre de 2019. 

 

Así pues, el Consistorio tarda un promedio de 2,52 días en pagar a sus proveedores, por lo que no sólo da cumplimiento a la normativa de morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo inferior a 30 días sino que lo reduce considerablemente. Hay que tener en cuenta que la cifra llegó a ser de 44,85 días en el tercer trimestre de 2015 e incluso de 1.000 días en 2011. 

 

Se trata de un dato especialmente positivo en estos momentos, marcados por la crisis sanitaria de la COVID-19, en el que muchas empresas pueden necesitar liquidez. Además, esta cifra conlleva una mayor confianza de empresas y proveedores en el Ayuntamiento, supone un aval de solvencia y una garantía para los comercios y empresas que trabajan con el Consistorio. Asimismo, reportará una mayor concurrencia competitiva de licitadores en los contratos públicos y con ello mayor variedad de ofertas y servicios.

Turismo reedita un cómic sobre El Miracle para promocionar las fiestas de Moros y Cristianos de Calp

CalpeNoticias - Wed, 20/01/2021 - 13:47
Miércoles, 20 Enero, 2021 - 13:45

La Concejalía de Turismo ha reeditado un cómic sobre El Miracle, el acto más emblemático de las fiestas de moros y cristianos de Calp, con el fin de promocionar estas celebraciones declaradas de interés turístico autonómico. 

 

El cómic, elaborado por el ilustrador Núñez Zaragoza, fue editado en el año 2001 en valenciano por la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor. Ahora Turismo lo reedita no sólo en valenciano sino también en castellano, inglés, francés y alemán, con el fin de dar a conocer a los turistas tanto nacionales como extranjeros el episodio histórico que se rememora cada año en estas fiestas. Asimismo, una parte de estos ejemplares se donarán a los centros educativos del municipio.

 

Esta nueva edición, que consta de 15.000 ejemplares será sufragada con una subvención de Turisme Comunitat Valenciana dentro de la línea de ayudas a entidades locales “Impulso a la imagen de destinos turísticos de la Comunitat Valenciana”. Se trata de una subvención que se concede por tener las fiestas de Calp la declaración de interés turístico autonómico y que en años anteriores a la pandemia se destinaba a la promoción de estas celebraciones en vallas y mupis en diferentes ciudades españolas. Al cancelarse las fiestas, Turismo ha decidido rediseñar la campaña y reeditar este cómic. 

 

Por otro lado, mediante esta subvención se ha elaborado también un vídeo basado en este cómic en los mismos idiomas y que se difundirá a través de las redes sociales de Turismo y de su web calpe.es

 

El objetivo es promocionar El Miracle, una representación teatralizada que se escenifica todos los años durante la celebración de las fiestas patronales de moros y cristianos y que convierten a estas fiestas en únicas.

 

Cuenta cómo un personaje de la historia de Calp conocido como “Caragol”, lograba cerrar las pesadas puertas de la villa por intermediación del Crist de la Suor, a pesar de la traición del personaje de “Moncófar”.

Pages