Aprovades les ajudes d'emergència social

CalpeNoticiasVA - Vie, 27/03/2020 - 16:37
divendres, 27 Març, 2020 - 14:30

En la Junta de Govern de hui s'ha establit el protocol per a accedir a les ajudes per a atendre necessitats bàsiques. Es tracta d'ajudes per a afrontar despeses específiques de caràcter bàsic, és a dir, necessitats alimentícies, de productes d'higiene i farmacèutics provocats per la situació excepcional de l'estat d'alarma causat pel COVID-19.

 

S'estableix un mecanisme molt àgil per a accedir a aquestes ajudes. La petició s'iniciarà d'ofici o bé a petició de la persona sol·licitant. Es realitzarà via telefònica 965837223 o via correu electrònic a: servsociales@ajcalp.es i podrà sol·licitar-se a partir de la setmana vinent.

 

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones o famílies residents i empadronades a Calp, així com aquells transeünts (persones sense llar) l'estat de necessitat de les quals es trobe reconegut en el moment de la sol·licitud i que complisquen els requisits establits per a la seua concessió com l'escassetat o falta absoluta de recursos econòmics. Aquestes ajudes tindran caràcter mensual mentre es mantinga l'estat d'alarma.

 

A més s'ha informat de la suspensió de totes les taxes municipals mentre continue l'estat d'alarma, així com la devolució dels rebuts ja satisfets en aquells serveis que no s'han pogut prestar.

 

Els diferents departaments municipals ja estan treballant en les bases per al programa d'ajudes al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma.

La Policia Local denuncia 64 persones per infringir les restriccions de circulació

CalpeNoticiasVA - Vie, 27/03/2020 - 16:10
divendres, 27 Març, 2020 - 14:15

La Policia Local de Calp ha emés un informe sobre l'incompliment de les restriccions establides pel decret de declaració de l'estat d'alarma en el qual recull les denúncies interposades entre el 15 i el 25 de març.

La Policia ha denunciat 64 persones per infraccions relacionades amb la limitació de la llibertat de circulació. A més s'ha denunciat a 3 persones per infraccions sobre les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, és a dir, per no complir el tancament d'establiments.

En el Comité de Crisi celebrat hui telemàticament, s'ha informat que l'alberg per a persones sense llar està funcionant sense problemes. Des de la Policia Local s'està controlant el compliment de les directrius de l'OMS en relació a les obres i construccions.

Aprobadas las ayudas de emergencia social

CalpeNoticias - Vie, 27/03/2020 - 14:24
Viernes, 27 Marzo, 2020 - 14:30

En la Junta de Gobierno de hoy  se ha establecido el protocolo para acceder  a las ayudas para atender necesidades básicas. Se trata de ayudas para afrontar gastos específicos de carácter básico, es decir, necesidades alimenticias, de productos de higiene y farmacéuticos  provocados por la situación excepcional del estado de alarma causado por el COVID-19.

Se establece un mecanismo muy ágil para acceder a estas ayudas, la petición se iniciará de oficio o bien a petición de la persona solicitante. Se realizará vía telefónica  965837223 o vía correo electrónico a: servsociales@ajcalp.es y podrá solicitarse a partir de la próxima semana.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas o familias residentes y empadronadas en Calp, así como aquellos transeúntes (personas sin hogar) cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud y que cumplan los requisitos establecidos para su concesión como la escasez o falta absoluta de recursos económicos. Estas ayudas tendrán carácter mensual mientras se mantenga el estado de estado de alarma.

Además  se ha informado de la suspensión  de todas las tasas municipales mientras continúe el estado de alarma, así como la devolución  de los recibos ya satisfechos  en aquellos servicios que no se han podido prestar.

Los distintos departamentos municipales  ya están trabajando en las bases para el programa de ayudas al comercio y a los autónomos, motor de la economía, para promover la actividad económica en cuanto acabe la situación de estado de alarma.

La Policía Local denuncia a 64 personas por infringir las restricciones de circulación

CalpeNoticias - Vie, 27/03/2020 - 14:22
Viernes, 27 Marzo, 2020 - 14:15

La Policía Local de Calpe ha emitido un informe sobre el incumplimiento  de las restricciones establecidas por el  decreto de declaración del estado de alarma en el que recoge las denuncias  interpuestas entre el 15 y el 25 de marzo.

La Policía ha denunciado a 64 personas por infracciones relacionadas  con la limitación de la libertad de circulación, además se ha denunciado a 3 personas  por infracciones  sobre las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, es decir,  por no cumplir el cierre de establecimientos.

En el Comité de Crisis celebrado hoy telemáticamente,  se ha informado de que el albergue para personas sin hogar está funcionando sin problemas.  Desde la Policía Local  se está controlando el cumplimiento de las directrices de la OMS  en relación a las obras y construcciones.

El govern local destinarà 1 milió d'euros per als afectats per l'estat d'alarma

CalpeNoticiasVA - Jue, 26/03/2020 - 15:31
dijous, 26 Març, 2020 - 15:15

El govern local de Calp ja ha preparat un paquet de mesures per a fer front a les conseqüències del coronavirus i de la situació d'estat d'alarma, i per a dur a terme aquestes mesures es realitzarà una modificació pressupostària que permetrà comptar amb 1 milió d'euros.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha anunciat que s'estableixen diverses línies d'actuació, d'una banda mesures d'ajuda d'emergència social que s'activaran immediatament i que permetran atendre aquelles persones més vulnerables, famílies en risc d'exclusió la situació de la qual s'ha vist agreujada amb l'estat d'alarma.

 

Una altra línia d'actuació és l'ajuda al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma. L'objectiu és impulsar la recuperació econòmica el més prompte possible.

 

A això s'uneixen una sèrie de mesures fiscals com l'eliminació o reducció de determinades taxes, com l'ocupació de via pública o mercats ambulants, o l'ampliació del pagament de l'IBI. L'Ajuntament ha acordat suspendre durant el temps de duració de l'estat d'alarma tots els pagaments i tributs municipals. A més el pagament del rebut de març de l'Escola Infantil Silene d’Ifac ja s'ha suspés.

Segons l'alcaldessa “es tracta de mesures per a ajudar a les persones però també a les empreses i comerços que generen ocupació i que s'han vist obligades a tancar amb l'estat d'alarma, aquestes mesures permetran recuperar l'activitat econòmica el més prompte possible i esmorteir les pèrdues derivades del tancament de negocis”.

 

El gobierno local destinará 1 millón de euros para los afectados por el estado de alarma

CalpeNoticias - Jue, 26/03/2020 - 15:24
Jueves, 26 Marzo, 2020 - 15:15

El gobierno local de Calp ya ha preparado un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus y de la situación de estado de alarma, y para llevar a cabo estas medidas se realizará una modificación presupuestaria que permitirá contar con 1 millón de euros.

La alcaldesa, Ana Sala, ha anunciado que se establecen varias líneas de actuación, por un lado medidas  de ayuda de emergencia social que se activarán de  inmediato y que permitirán atender a aquellas personas más vulnerables, familias en riesgo de  exclusión cuya situación se ha visto agravada con el estado de alarma.

Otra línea de actuación  es la ayuda al comercio y a los autónomos, motor de la economía, para promover la actividad económica en cuanto acabe la situación de estado de alarma. El objetivo  es impulsar la recuperación económica lo antes posible.

A ello se unen una serie de medidas fiscales como la eliminación o reducción  de determinadas tasas, como la ocupación de vía pública o mercadillos, o la ampliación del pago del IBI. El Ayuntamiento ha acordado suspender durante el tiempo de duración del estado de alarma todos los pagos y tributos municipales. Además el pago del recibo de marzo de la Escuela Infantil Silene de Ifac ya se ha suspendido.

 

Según la alcaldesa “se trata de medidas para ayudar a las personas pero también a las empresas y comercios que generan empleo y que se han visto obligadas a cerrar con el estado de alarma, estas medidas permitirán recuperar la actividad económica lo antes posible y amortiguar las pérdidas derivadas del cierre de  negocios”.

Aguas de Calpe prolonga el període de pagament dels rebuts d'aigua sense cap recàrrec

CalpeNoticiasVA - Jue, 26/03/2020 - 13:34
dijous, 26 Març, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encarregada del subministrament i proveïment d'aigua, ha aprovat una sèrie de mesures excepcionals davant la situació d'alarma generada pel COVID-19, la primer d'elles és que es prolonga el període de pagament per a aquelles persones que no poden fer front als rebuts dins del període de pagament voluntari sense generar cap mena de recàrrec.

A més s'adaptaran amb caràcter extraordinari els nivells d'ajuda social de l'actual programa de Responsabilitat Social Humanitària d'Aguas de Calpe per a impedir que els efectes derivats de l'estat d'alarma puguen posar en risc d'exclusió social a qualsevol ciutadà de Calp.

El regidor i conseller delegat d'Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino, ha assenyalat que “l'empresa en coordinació amb els Serveis Socials ha adoptat aquestes mesures per a mantindre un servei essencial com és l'aigua. Aguas de Calpe ha establit un Pla de Contingència que es mantindrà en vigor mentre el Govern d'Espanya mantinga l'estat d'alarma, la finalitat de la qual és evitar el risc d'exclusió social entre els usuaris més desfavorits. Per a això es prolongarà el període de pagament mentre existisca la necessitat sense que això comporte sanció ni sobrecarregue algun”.

A més Aguas de Calpe garanteix la qualitat i el subministrament de l'aigua per a consum així com el tractament i sanejament de les aigües residuals en el municipi.

Aguas de Calpe prolonga el periodo de pago de los recibos de agua sin recargo alguno

CalpeNoticias - Jue, 26/03/2020 - 13:28
Jueves, 26 Marzo, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encargada del suministro y abastecimiento de agua, ha aprobado una serie de medidas  excepcionales ante la situación de alarma generada por el COVID-19, la primer de ellas es que  se prolonga el periodo de pago para aquellas personas  que no pueden hacer frente   a los recibos dentro  del periodo de pago voluntario sin generar ningún tipo de  recargo.

Además se adaptarán  con carácter extraordinario los niveles de ayuda social del actual programa  de Responsabilidad Social Humanitaria de Aguas de Calpe  para impedir que  los efectos  derivados  del estado de alarma puedan poner  en riesgo de exclusión social a cualquier ciudadano de Calp.

El concejal y consejero delegado de  Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino,  ha señalado que  “la empresa   en coordinación con los Servicios Sociales  ha adoptado estas medidas  para  mantener un servicio esencial como es el agua. Aguas de Calpe  ha establecido  un Plan de Contingencia que se mantendrá en vigor  mientras el Gobierno de España  mantenga el estado de alarma, cuya  finalidad  es evitar  el riesgo de exclusión social  entre los usuarios  más desfavorecidos. Para ello  se prolongará  el periodo de pago  mientras exista la necesidad sin que ello comporte  sanción  ni sobrecargo alguno”.

Además Aguas de Calpe  garantiza la calidad  y el suministro del agua para consumo así como el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales en el municipio.

Calp ajorna la celebració del Mig Any fester

CalpeNoticiasVA - Mié, 25/03/2020 - 12:32
dimecres, 25 Març, 2020 - 12:30 A causa de l'actual estat d'alarma i alerta sanitària, la Associació de Moros i Cristians  “Santíssim Crist de la Suor” i l'Ajuntament de Calp han acordat ajornar la celebració del Mig Any Fester que al principi havia de celebrar-se  els dies 24, 25 i 26 d'abril.   Els festejos s'ajornen fins a nova data  encara per determinar. Tan prompte es restablisca la normalitat es podran definir noves dates per a les celebracions.   Tant la presidenta de la Associació de Moros i Cristians  Santíssim Crist de la Suor, Mª Angeles Penella, com l'alcaldessa, Ana Sala, agraeixen la comprensió de tots els festers així com calpins i calpines. Després d'aquesta difícil situació les festes tornaran a celebrar-se amb més força i il·lusió.

Calp aplaza la celebración del Mig Any fester

CalpeNoticias - Mié, 25/03/2020 - 12:27
Miércoles, 25 Marzo, 2020 - 12:30

Debido al actual estado de alarma y alerta sanitaria, la Associació de Moros i Cristians  “Santíssim Crist de la Suor” y el Ayuntamiento de Calp han acordado aplazar la celebración del Mig Any Fester que en un principio debía celebrarse  los días 24, 25 y 26 de abril.

Los festejos se aplazan hasta nueva fecha  todavía por determinar. Tan pronto se restablezca la normalidad se podrán definir nuevas fechas para las celebraciones.

Tanto la presidenta de la Associació de Moros i Cristians  Santíssim Crist de la Suor, Mª Angeles Penella, como la alcaldesa, Ana Sala, agradecen la comprensión de todos los festeros así como calpinos y calpinas. Tras esta difícil situación las fiestas volverán a celebrarse con más fuerza e ilusión.

L'Ajuntament cridarà a 3.000 persones majors per a saber si necessiten ajuda

CalpeNoticiasVA - Mié, 25/03/2020 - 12:11
dimecres, 25 Març, 2020 - 11:30

L'Ajuntament de Calp ha posat en marxa una iniciativa amb què pretén saber com es troben les persones majors de la localitat i si tenen algun tipus de necessitat a fi de poder ajudar-les.

L'acció es coordina des del Centre Cívic "Mare de Déu dels Neus"; on hi ha registrades en estos moments quasi 3.000 persones majors i s'articularà a través d'una xarxa de suport.

Des del propi centre es repartiran els contactes entre un grup de persones perquè criden per telèfon a les persones majors i els pregunten com es troben i si tenen algun tipus de necessitat.

El servici ha començat a funcionar des de hui i l'objectiu és que totes les persones majors que viuen soles a Calp reben una crida cada pocs dies per a conéixer quina és la seua situació.

El principal problema que es planteja ara és atendre la població estrangera per les limitacions que suposa l'idioma.

Des de l'Ajuntament estan contactant amb diverses associacions d'estrangers per a buscar voluntaris que es puguen incorporar a esta iniciativa.

En el cas que les persones majors que majoritàriament viuen soles necessitaren algun servici una vegada detectat a través de les crides de telèfon, es coordinaria amb altres servicis municipals que estan ja funcionant per a donar-los solució.

Un d'estos servicis és el que oferix protecció civil per a realitzar la comprar d'aliments i medicines a aquelles persones majors que estan soles i no es poden desplaçar.

Una altra de les iniciatives posades en marxa és la possibilitat de rebre ajuda psicològica a través de telèfon i Skype i la qual posaran també a disposició d'estes persones a qui la soledat i el confinament pot afectar-los amb molta major incidència.

L'Ajuntament pretén d'esta manera que cap persona major que viu en la localitat es quede sense ajuda o assistència.

El Ayuntamiento llamará a 3.000 personas mayores para saber si necesitan ayuda

CalpeNoticiasVA - Mié, 25/03/2020 - 11:44
dimecres, 25 Març, 2020 - 11:30

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende saber cómo se encuentran las personas mayores de la localidad y si tienen algún tipo de necesidad con el fin de poder ayudarlas.

La acción se coordina desde el Centro Cívico “Mare de Déu de les Neus” donde hay registradas en estos momentos casi 3.000 personas mayores y se articulará a través de una red de apoyo. Desde el propio centro se repartirán los contactos entre un grupo de personas para que llamen por teléfono a las personas mayores y les pregunten cómo se encuentran y si tienen algún tipo de necesidad.

El servicio ha comenzado a funcionar desde hoy y el objetivo es que todas las personas mayores que viven solas en Calp reciban una llamada cada pocos días para conocer cuál es su situación. El Ayuntamiento pretende de esta forma que ninguna persona mayor que vive en la localidad se quede sin ayuda o asistencia.

El principal problema que se plantea ahora es atender a la población extranjera por las limitaciones que supone el idioma. Desde el Ayuntamiento están contactando con varias asociaciones de extranjeros para buscar voluntarios que se puedan incorporar a esta iniciativa.

En el caso de que las personas mayores que en su mayoría viven solas necesitaran algún servicio una vez detectado a través de las llamadas de teléfono, se coordinaría con otros servicios municipales que están ya funcionando para darles solución. Uno de estos servicios es el que ofrece protección civil para realizar la comprar de alimentos y medicinas a aquellas personas mayores que están solas y no se pueden desplazar.

Otra de las iniciativas puestas en marcha es la posibilidad de recibir ayuda psicológica a través de teléfono y Skype y la cual pondrán también a disposición de estas personas a las que la soledad y el confinamiento puede afectarles con mucha mayor incidencia.

El Ayuntamiento llamará a 3.000 personas mayores para saber si necesitan ayuda

CalpeNoticias - Mié, 25/03/2020 - 11:35
Miércoles, 25 Marzo, 2020 - 11:30

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende saber cómo se encuentran las personas mayores de la localidad y si tienen algún tipo de necesidad con el fin de poder ayudarlas.

La acción se coordina desde el Centro Cívico “Mare de Déu de les Neus” donde hay registradas en estos momentos casi 3.000 personas mayores y se articulará a través de una red de apoyo. Desde el propio centro se repartirán los contactos entre un grupo de personas para que llamen por teléfono a las personas mayores y les pregunten cómo se encuentran y si tienen algún tipo de necesidad.

El servicio ha comenzado a funcionar desde hoy y el objetivo es que todas las personas mayores que viven solas en Calp reciban una llamada cada pocos días para conocer cuál es su situación. El Ayuntamiento pretende de esta forma que ninguna persona mayor que vive en la localidad se quede sin ayuda o asistencia.

El principal problema que se plantea ahora es atender a la población extranjera por las limitaciones que supone el idioma. Desde el Ayuntamiento están contactando con varias asociaciones de extranjeros para buscar voluntarios que se puedan incorporar a esta iniciativa.

En el caso de que las personas mayores que en su mayoría viven solas necesitaran algún servicio una vez detectado a través de las llamadas de teléfono, se coordinaría con otros servicios municipales que están ya funcionando para darles solución. Uno de estos servicios es el que ofrece protección civil para realizar la comprar de alimentos y medicinas a aquellas personas mayores que están solas y no se pueden desplazar.

Otra de las iniciativas puestas en marcha es la posibilidad de recibir ayuda psicológica a través de teléfono y Skype y la cual pondrán también a disposición de estas personas a las que la soledad y el confinamiento puede afectarles con mucha mayor incidencia.

L'Ajuntament posa en marxa un servici d'atenció psicològica a través de telèfon i Skype

CalpeNoticiasVA - Mar, 24/03/2020 - 12:45
dimarts, 24 Març, 2020 - 12:30

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calp va aprovar en la reunió mantinguda divendres passat 20 de març posar en marxa un nou servici d'ajuda psicològica a través de telèfon i de Skype.

Per a poder optar a este servici cal sol·licitar cita prèvia i posteriorment es farà la intervenció en sessions de 30 minuts, preferentment a través de Skype ja que permet un contacte més directe amb les persones usuàries.

Rebeca Merchán, Regidora responsable del servici, apunta que "els problemes psicològics derivats del confinament comencen a sorgir a partir de la primera setmana de tancament quan ja som conscients de la situació que estem vivint".

"Volem servir d'ajuda a totes les persones que estan soles especialment a les més majors", va afegir Merchán.

L'horari d'atenció d'este servici és de 9 a 13h de dilluns a divendres i el telèfon a què cal cridar per a sol·licitar cita prèvia és el 663 212 521.

El Ayuntamiento pone en marcha un servicio de atención psicológica a través de teléfono y Skype

CalpeNoticias - Mar, 24/03/2020 - 12:31
Martes, 24 Marzo, 2020 - 12:30

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp aprobó en la reunión mantenida el pasado viernes 20 de marzo poner en marcha un nuevo servicio de ayuda psicológica a través de teléfono y de Skype.

Para poder optar a este servicio hay que solicitar cita previa y posteriormente se hará la intervención en sesiones de 30 minutos, preferentemente a través de Skype ya que permite un contacto más directo con las personas usuarias.

Rebeca Merchán, Concejala responsable del servicio, apunta que “los problemas psicológicos derivados del confinamiento comienzan a surgir a partir de la primera semana de encierro cuando ya somos conscientes de la situación que estamos viviendo”.

“Queremos servir de ayuda a todas las personas que están solas especialmente a las más mayores”, añadió Merchán.

El horario de atención de este servicio es de 9 a 13h de lunes a viernes y el teléfono al que hay que llamar para solicitar cita previa es el 663 212 521.

La comunitat xinesa de Calp dóna 15.000 màscares i 9 lots de gel hidroalcohòlic, esprai higienitzant i guants

CalpeNoticiasVA - Vie, 20/03/2020 - 14:10
divendres, 20 Març, 2020 - 14:00

La comunitat xinesa a Calp ha donat 15.000 màscares i 9 grans lots de gel hidroalcohòlic, esprai higienitzant i guants que es destinaran al Centre de Salut, a la Casa de la Mar, a la Policia Local, a la Guàrdia Civil, a Protecció Civil, a les residències Colina Club, La Saleta, Domis VI i al personal de l'Ajuntament que atén el públic.

Les empreses que han fet lliurament aquest matí del material són: EMC Multiprecio, Basar Precio Unico, HiperCalp, Basar Dragón, Beauty Home, Kangda, Basar Shang Hai, Basar Euro, restaurants Nihao, Ciudad  Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, ChinaTown,  Pato Laqueado, Beni Àsia, Suvahi, Sakura, Casa Asiàtico, Oriental Garden i La Lonja, amb la col·laboració d'Assessoria Pastor Hernández.

Representants d'aquestes empreses han afirmat que: “Abans ajudàvem a la Xina perquè som xinesos i ara a Espanya perquè aquesta és ara la nostra llar”.

L'alcaldessa Ana Sala ha agraït a la comunitat xinesa aquesta iniciativa i ja s'han distribuït els lots per a començar a utilitzar-los.

Páginas